is toegevoegd aan uw favorieten.

Het ontstaan, streven en einddoel der vrijmetselarij. Met 333 citaten en 9 facs.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

volksbeweging onder leiding van Br.-, maarschalk da Fonseca, die als president der voorloopige regeering van de nieuw-uitgeroepen repubhek optraden tot grootmeester der Braziliaansche Vrijmetselarij benoemd werd'). In Ecuador werd de president der republiek Garcia Moreno, een principiëel tegenstrever der Vnjmetselan). den 6 Augustus 1875 te Quito vermoord. Den 6 Augustus li 7 ,Vlvar' eLen anti-magonniek journalist, op de markt te Quito gefusilleerd, nadat men hem eerst de vingers had afgekapt van de rechterhand waarmee hij zijne artikelen had geschreven2). '

Bij de tenuitvoerlegging van hare revolutionnaire - en ook wel van hare evolulonnaire — strevingen bedient zich de Vrijmetselarij, zeggen sommige profane schrijvers, zonder gewetensbezwaar van het geweld, aangeraden in de citaten

d™ ?! r ï u' u".wat kras 9eze9d • het kan maar zelden bewezen worden, dat deze beschuldiging gegrond is, en dus doet men beter, al zijn er ook aanduidingen en aanwijzingen voorhanden, ze niet ten laste te leggen. Beter kan gezegd worden, dat personen, die het misnoegen der Vrijmetselarij hebben rrktn na tk°rteren. ,of langeren tijd somwijlen een gewelddadigen dood s _rven. Deze s n9 althans kan voldoende worden geschraagd.

De abbe Lefranc, een der eerste anti-magonnieke schrijvers, wiens werk Le

emLfr/T CUneU? blijkeDJs Veje ma?"'- geschriften, in hooge mate de ergernis der Loges opwekte werd tijdens de Groote Revolutie, aan welker totstandkomen de Vrijmetselarij zulk een groot aandeel had genomen, in de

1793°vermoord3) ontei9end Carmelietenklooster) den 3 September

voorgesteld*) Va" aPolo9iseerende zijde de feiten soms worden

„LEFRANC ... was overste der Eudisten te Caen, is later bij de Karmelitermonniken gedood... In de... Acta Latom... komt een verhaal voor van de pogingen van een Vrijmetselaar om diens leven te redden".

VrL2? ^ebrUari ,179? had ,de, hertog van Orleans, grootmeester der Fransche

Sr n?m W m ^"T , "f (n°' 55' suPPlement),een schrijven openbaar gemaakt, waarin hij het volgende zeide5).

Comme je ne connais pas la manière Daar ik de samenstelling van het Gr.', dont le G. O. est composé, et que, O.-, niet ken en overigens van meed ailleurs, je pense qu ïl ne doit y avoir ning ben, dat er in een republiek aeen aucun mystere ni aucune assemblée geheimen of geheime vergaderingen secrete dans une republique, surtout moeten bestaan, vooral niet zoolang

'! 0 DÊTsk5891, P' 4' " hCt Chr°n0l0^ch «v^icht van 1890.

s) Acta Latomorum, Thory, I, p. 192.

*) Vrijmetselarij enz., door J03. Raemaekers, mr'. vrijm.\t d. 20 ) Acta Latomorum, Thory, 1, p. 192.