is toegevoegd aan uw favorieten.

Het ontstaan, streven en einddoel der vrijmetselarij. Met 333 citaten en 9 facs.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Les mystères de l'initiation égyptienne qui avaient été communiqués è Jésus et transmis a Jean, furent conservés en Oriënt iusqu'a ce qu'ils fussent communiqués, Van H18, d Théobald, Grand-Maitre de VOrdre du Temple.

Les successeurs de Théobald les ont gardés et se les sont transmis de main en main iusqu'i notre époque.

De mysteriën der Egyptische inwijding, die aan Jesus waren meegedeeld en aan Joannes overgedragen, werden in het Oosten bewaard, tot zij in den jare 1118 werden medegedeeld aan Théobald, grootmeester van de Orde der Tempeliers.

De opvolgers van Théobald hebben ze bewaard en ze elkander, tot op onzen tijd toe, van hand tot hand overgeleverd.

Geciteerd in la Franc-Mafonnerie, Neut, I, p. 60.

* * *

Na al het uiteengezette is het wellicht dienstig de geloofsbelijdenis der Vrijmetselarij, zooals ze uit het beginsel van haren natuurgodsdienst voortvloeit, hier te laten volgen, gelijk ze beknoptelijk geformuleerd is door het officiëel orgaan der Italiaansche Vrijmetselarij. Men zal opmerken, dat, wat den vorm betreft, daarvoor gekozen is die van het „Symbolum", waarin de Katholieke Kerk hare voornaamste geloofspunten heeft saamgevat:

No. 263.

RIVISTA DEEJLA MASSQNERLAITALIANA,strenna 1890-9l,p.99 v.v.: TEXT: VERTALING:

CREDO.

1°. Credo nella eterna Materia Madre, di cui ignoro e sempre ignorerö la origine e la fine.

2°. E nelV Uomo suo prediletto Figliuolo; capace—nelV ingegnoso sviluppo, della sua mente, nella lotta contro i bisogni, nel socievole umano consorzio — di ogni opera buona e cattiva.

3°. II quale dalla Materia fu concepito e nacque dalla Terra, che lo sostiene e lo nutre.

4 . Patl sotto le convulsioni telluriche, sotto'le ferocie del dispotismo sacer-

CREDO.

Ik geloof in de eeuwige Moederstof, waarvan ik het ontstaan en het einde niet ken en nooit kennen zal.

En in den Mensch, haar meest geliefden Zoon, die tot elke goede en slechte daad in staat is door de vernuftige ontwikkeling van zijn geest in den strijd tegen de nooddruft en in de maatschappelijke samenleving der menschen.

Die ontvangen is van de Stof, geboren uit de Aarde, welke hem voedt en onderhoudt.

Hij heeft geleden onder de stuiptrekkingen der aarde, onder de wreedheden