is toegevoegd aan uw favorieten.

Het ontstaan, streven en einddoel der vrijmetselarij. Met 333 citaten en 9 facs.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bouwheer des heelals is, en het menschdom zelf de Godheid. Den waren naam van goden verdienen volgens dit inzicht niet degenen, die nog in een staat van geestelijke onvolkomenheid verkeeren, maar wel zij, die het hoogere Licht, zooals de Orde dat begrijpt, deelachtig zijn geworden. Mag.', schrijvers aarzelen dan ook niet die gevolgtrekking te maken:

No. 264.

pour les Frères, juillet 1850: VERTALING:

De Vrijmetselarij bezit de meest verheven wetenschap des geestes, waarin alle wetenschappelijke studiën samenvloeien en passen. De Broeders, die door onderzoek en nasporing geraken tot den staat van magonnieke onschuld en volgens het wezen onzer Orde handelen.^ijn waardig genoemd te worden: de goden der aarde.

REVUE MAgONNIQUF,, Manuel TEXT:

La Magonnerie possède la science intellectuelle la plus éminente, dans laquelle loutes les études scientifiques sont agrégées et coordonriées. Les Frères qui, par Vinvestigation st les recherches, parviennent a Vinnocence magonnique et agissent d'une manière conforme d Vessence de notre Ordre, sont dignes d'être appelés les dieux de la terre.

Geciteerd in le Libéralisme, la Franc-Mafonnerie etc., Labis, p. 69.

De Vrijmetselarij gevoelt, dat zij zelf een godsdienst is. „Wij," zegt hare

Grondwet,') zijn van den oudsten katholieken godsdienst, met dit laatste

adjectief natuurlijk niet den Roomsch-Katholieken bedoelende maar het verstaande in den oorspronkelijken zin van het Grieksche stamwoord: „algemeenen." Ze acht zich de christenkerk te zijn bij uitstek: '

No. 265.

*MANUEL DE LA MASONERIA, Andres Cassard, p. 720:

TEXT: VERTALING:

Y COMO QU1ERA que he ,,probado de un modo concluyente" que VOSOTROS, los que pretendeis calificar a los Masones con los epxtetos de impios, criminales, perversos, etc., „sois los verdaderos criminales prevaricadores de la ley de Dios, los apóstatas de la religion y los enemigos encarnizados de la humanidad, POR TANTO. LA RELIGION PURA

The Book of Constitutions, the Charges, VI § 2, Edit. 1723.

En daar het blijkt, dat ik „op overtuigende wijze bewezen" heb, dat gijlieden, die u vermeet de Vrijmetselaars aan te duiden met de benamingen goddeloozen, misdadigers, verdorvenen, enz., de ware misdadige schenners van Gods wet, de afvalligen van den godsdienst en de vleesch geworden vijanden der menschheid zijt, daarom

is de zuivere en waarachtige gods-

17