is toegevoegd aan uw favorieten.

Het ontstaan, streven en einddoel der vrijmetselarij. Met 333 citaten en 9 facs.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Den Bijbel beschouwt de Vrijmetselarij niet als het Woord Gods, gelijk de. geloovige Christenen doen, maar slechts als het zinnebeeld van het geloof in eene hoogére wereld-ordening1),

No. 275.

♦MAgONNIEK WEEKBLAD. uitgave voor Broeders, 31 Jan. 1853, p. 3 :

TEXT:

Inderdaad, de Bijbel is het eerste der drie groote lichten in de V.\ M.\ Maar hij is niets meer dan een symbool en wel het symbool der godsdienst, even als passer en winkelhaak symbolen zijn. In één woord, onze geheele wijze van zien en spreken is niet aan den Bijbel ontleend, evenmin aan het Oude als aan het Nieuwe Verbond. De zinspelingen toch, zoo vele wij er hebben, op den Tempel van Salomo, zijn minder gegrond op de verhalen van den Bijbel, dan wel op eene talmudische overlevering.

TRADÜCTION:

En effet, la Bible est la première des trois grandes lumières dans la FrancMagonnerie. Mais elle n'est qu'un symbole, rien de plus, c'est a dire le symbole de la religion, tout comme le compas et 1' équerre en sonte ux-mêmes. Bref, toute notre manière de voir et d' expression n'est pas dérivée de la Bible. pas plus de 1' Ancien que du Nouveau Testament. Les allusions, autant que nous en avons, au Temple de Salomon, sont moins basées sur les récits de la Bible que sur une tradition talmudique.

De Talmudisten gaan van het denkbeeld uit, dat men op alle mogelijke vragen een antwoord kan vinden in den Pentateuch ; daartoe onderscheiden zij in de Schriftuur een letterlijken zin (tnaschmah) en een verborgen beteekenis (midrasch)*).

Ziehier een tweede mag.', uitlating omtrent de niet meer dan zinnebeeldige beteekenis, die aan de aanwezigheid van een Bijbel in vele — niet eens alle — Loges valt toe te kennen:

No. 279.

STIMMEN AUS QSTEN, Br.*. dr.Gotthold Salomon, Manuscript für Brüder, — Hamburg, Berendsohn 1845.

TEXT:

Warum findet sich in dem ganzen maurerischen Ritual auch keine Spur von einem kirchlichen Christenthum? — Warum wird der Name Christus nicht ein einziges Mal genannt, weder im Eide, noch im Gebete, das bei geöffneter Loge oder bei der Tafel-

VERTALING:

Waarom is in heel het magonnieke rituaal ook geen spoor van een kerkelijk Christendom te vinden ?

Waarom wordt de naam Christus niet éen enkele maal genoemd, noch in den eed, noch in het gebed bij geopende Loge of bij Tafelloae? -- Waarom

V Vgl. Aus meiner Wcrkstatte, Br/. Emil Walther, p. 411; geciteerd bij Pachtler, Der Götse dtr Humaniteit, p. 211—212, noot.

') Manuel biblique, Vigouroux, I, p. 258.