is toegevoegd aan uw favorieten.

Het ontstaan, streven en einddoel der vrijmetselarij. Met 333 citaten en 9 facs.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dat wordt trouwens erkend; alleen doet men het in een vorm, als aangeduid op blz. 262; men beweert, dat het niet tegen de Kerken gaat maar tegen hare dogma's.

No. 282.

BAUHÜTTE, 15 Nov. 1913, no. 46, p, 361 v.v.

TEXT: VERTALING:

Die Freimaurerei als solche ist ein grosser Protest gegen die Unduldsamkeit. Darum protestiert sie auch gegen das Dogma und gegen \ede dogmatische V erkapselung und setzt an die Stelle des Dogmas das Symbol. Als Freimaurer protestieren wir nicht gegen die Kirche, aber wir protestieren gegen deren Unduldsamkeit. Mit einer orthodoxen Kirche können wir daher nicht paktieren. Daher rührt auch der Gegensatz aller Freimaurerei gegen jeden orthodoxen Klerikalismus.

De Vrijmetselarij als zoodanig is een groot protest tegen de onverdraagzaamheid. Daarom protesteert zij ook tegen het dogma en tegen elke dogmatische versluiering en stelt in de plaats van het dogma het symbool. Als Vrijmetselaars protesteeren wij niet tegen de Kerk maar tegen hare onverdraagzaamheid. Met een orthodoxe kerk kunnen wij alzoo niet samengaan. Daarom staat ook de Vrijmetselarij tegenstrijdig aan elk orthodox clericalisme.

Geciteerd in Deutsche und romanische Freimaurerei, Brauweiler, p. 51.

De woorden komen voor in een artikel .Freimaurerei und Protestantismus" van het bovengenoemde hoofdorgaan der Duitsche Vrijmetselarij.

Doch hoe het metterdaad toegaat, blijkt uit de volgende uitlating van een Vrijm.'., wien het optreden van vele zijner mede-BBr.*. tegenover anderen tegenstond.

No. 283.

LE FRANC-MACON, Oct. 1866, p. 10-12.

TEXT: VERTALING:

Mais, prétendus Libres-Penseurs, Maar, zoogezegde Vrijdenkers, gij zelvous êtes vous-mêmes d'un dogmatis- ven past een monsterachtig benepen me monstrueusvment exclusif. ,,Vous dogmatiek toe. Gij zegt geen andere n'admettez, dites-vous, d'autres véri- waarheid te erkennen dan die redelijk tés que celles qui sont démontrées par bewijsbaar is, geen andere zedenwet la raison, d'autre loi morale que celle dan die door uw geweten wordt bequi est sanctionnée par la conscien- krachtigd. Maar wat meent ge dan ce". Eh! que croyez-vous donc que anders, dat de katholieken doen, de fassent les catholiques, les chrétiens, christenen, allen die geopenbaarde gods-