is toegevoegd aan uw favorieten.

Het ontstaan, streven en einddoel der vrijmetselarij. Met 333 citaten en 9 facs.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geneigde ziel huist, kan daden bedrijven, die talloozen tot een wrok en ergernis kunnen zijn.

Zien we ook deze kwestie onder de oogen zonder vooropzet en zonder tegeningenomenheid.

Nog geen 25 jaar na de stichting der Vrijmetselarij erkende een harer grootmeesters ondubbelzinnig, dat de stichting van eene universeele republiek van den beginne af aan bij de Orde heeft voorgezeten. Daaruit blijkt opnieuw, hoezeer de schrijvers zich vergissen, die meenen dat de groepeering van 1717 slechts een onbeduidend, societeits-achtig karakter had:

No. 291.

*DER FRANZÖSISCHE GEIST UND DIE FREIMAUREREI, Wilhelm Ohr, blz. 31, noot.

TEXT:

Les hommes ne sont pas distingués essentiellement par la différence des langues quHls parient, des habits qu'ils portent, des pays qu'ils occupent, ni des dignités dont ils sont revêtus. Le monde entier n'est qiïune grande République dont chaque nation est une familie et chaque particulier un enfant. C'est pour faire revivre et répandre ces essentielles maximes, prises dans la nature de l'homme, que notre Société fut d'abord étdblie.

VERTALING:

De menschen worden niet wezenlijk onderscheiden door het verschil der talen, die zij spreken, der kleeren die zij dragen, der landen die zij bewonen, noch der waardigheden die zij bekleeden. De heele wereld is slechts ééne groote Republiek, waarvan elk volk een gezin en elke persoon een kind is. Om deze aan 's menschen natuur ontleende grondbeginselen te doen herleven en ze te verspreiden, is ons Genootschap het allereerst gesticht.

Deze woorden ontleent de schrijver aan eene redevoering, door den hertog van Antin als grootmeester der Fransche Grootloge bij een feest in 1740 gehouden.

De mag.', grootmachten (Groot-Oostens of Groot-Loges) oefenen over de bij haar aangesloten loges en BBr.*. eene wetgevende, uitvoerende en rechtsprekende macht uit. Heur streven is, die macht uit te breiden ook tot de organisaties en personen, die niet tot de haar vrijwillig onderhoorigen kunnen gerekend worden, en wel in den meest uitgebreiden zin, m. a. w. tot de Staten en Staatsburgers.

Hoezeer het denkbeeld van eene samensmelting der Staten in magonnieken kring was doorgedrongen, kan men nagaan uit de omstandigheid, dat, toen Napoleon I door zijn krijgsgeluk landstreek na landstreek en gebied na gebied aan zijne Staten reide, hij door de Fransche Loges (t is Eckert, die de bijzonderheid mededeelt) beschouwd werd als de effenaar van Europa en