is toegevoegd aan uw favorieten.

Het ontstaan, streven en einddoel der vrijmetselarij. Met 333 citaten en 9 facs.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

No. 311.

LITURGY OF THE ANCIENT AND ACCEPTED SCOTTISH RITE. Albert Pike, II, p. 199.

TEXT: VERTALING:

That rite raises a corner of the veil, Deze (Schotsche) ritus licht zelfs reeds even in the degree of Apprentice; for in den Leerlinggraad een tipje van den it there declares that Masonry is a sluier op, want daar verluidt het, dat worship. de Vrijmetselarij een eeredienst is.

Geciteerd ia An Anti-Masonic Ca iet hum, Wyndham, p. 3 4.

Van Romaansch-mag.". zijde wordt deze opvatting der Germaansche en Angelsaksische Vrijmij.'. volledig bevestigd. Al drukt Cassard zich wat omzichtiger en met een afleidende toevoeging uit, zijn bedoeling kan niet worden misverstaan, als hij categorisch en weloverwogen neerschrijft:

No. 312.

*MANUAL DE LA MASONERIA, Cassard, p. 8.

TEXT; VERTALING:

Queda sentado que la Masoneria es Vast staat, dat de Vrijmetselarij een una Institucion religiosa y filantró- godsdienstige en menschlievende inpica. stelling is.

Vóór de strooming der atheïstische BBr.\, die zich meer door het in profane kringen levend ongeloof dan door den dieperen geest der Vrijmetselarij lieten leiden, in Frankrijk de nationale Vrijmij.'. tot haren on-magonnieken stap van 1877 (zie p. 251) had bewogen, werd ook daar te lande het eigendommelijkgodsdienstig karakter der stichting erkend:

No. 313.

BULLETIN DU GRAND-ORIENT, juillet 1848, p. 172.

TEXT: VERTALING:

De même qu'il y a un droit naturel Gelijk er een natuurrecht bestaat, waar-

qui est la source de toutes les lois aan alle positieve wetten ontspringen,

positives, de même il y a une religion zoo bestaat er ook een wereld-gods-

universelle qui renferme toutes les dienst, die alle afzonderlijke gods-

religions particulières du globe. Cest diensten van den aardbol in zich sluit.

cette religion universelle que nous En 't is die wereldgodsdienst, welken

professons. wij belijden

Geciteerd in Ia Franc-Maqonnerie, Onclair, p. 200, die Clavel als den schrijver dezer uitlating aangeeft.