is toegevoegd aan je favorieten.

Het ontstaan, streven en einddoel der vrijmetselarij. Met 333 citaten en 9 facs.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

su introduccion en Europa, bajo el van alle riten tooien, overduidelijk, nombre de Franc-Masoneria, recono- dat men alleen reeds aan hunne incia ya un obieto religioso. voering in Europa, onder den naam

van Vrijmetselarij, een godsdienstig oogmerk erkent.

Bij de beoordeeling van deze aanhaling houde men, ten aanzien der tweede alinea, in het oog, dat Cassard een aanhanger is van de historisch-onjuiste stelling, dat de katholieke Kerk uit een Johannietisch stelsel zou ontsproten zijn, waarvan de stichting, gepredikt door Petrus en Paulus, eene judeoromaniseerende afwijking zou zijn.

Het belang van het citaat steekt hoofdzakelijk in de eerste, en ten deele, als nadere bevestiging van het godsdienstgenootschappelijk oogmerk dec Vrijmetselarij, in de derde alinea.

Wat in de oude Mysteriën gedoceerd werd, was het esoterisch Heidendom. Wil dan de Vrijmetselarij terug tot het Paganisme ? Wil ze de Renaissancebeweging, die de scheuring in wat zij aanziet als de Petro-Paulijnsche stichting voorafging, beschouwen als eene meer universeele en dieper gaande omwenteling, die niet slechts de artistieke en cultureele uitingen der menschheid wil zien ■Wedergeboren naar antiek model maar heel het zieleleven des menschdoms tot in zijn diepste trillingen: het godsdienstig bewustzijn, wil omvormen tot den toestand, waarin het verkeerde vóór de prediking van het Christendom ?

Er is geen twijfel aan, dat in die richting haar streven ligt. Hoor slechts, met welke onverholen sympathie gewaagd wordt van den heidenschen cultus, met welke contrasteerende gevoelens van diens onverzoenlijken tegenstander, het geloof dat in de Middeleeuwen onder de beschaafde volken zijn hoogtepunt van tijdelijken invloed bereikte:

No. 318.

FREIMAURERJOURNAL, Manuskript für Freimaurerbrüder, II, 3, p. 21:

TEXT: VERTALING :

Die Sa.mothra.cier beteten anfangs nur Aanvankelijk aanbaden de Samothra-

Ilimmel und Erde an, da ihnen die ciërs slechts hemel en aarde, wijl voor

Natur Vater und Mutter war, und es hen de natuur vader en moeder was,

noch keine Pfaffen und Despoten gab, en er nog geen papen en despoten

die sie mit List und Gewalt, mit Aber- waren, die hen met list en geweld,

glauben und Unterdrückung, mit in- met bijgeloof en onderdrukking, met

nerem und auszerem Zwange dahin in- en uitwendigen dwang nood-

brachten, ihren göttlichen Erzeuger zaakten hun goddelijken Schepper te

zu verkennen und zu hassen. miskennen en te haten.

Geciteerd In Der stille Krieg, Pachtler, p. 14.