is toegevoegd aan uw favorieten.

Het geestelijk rituaal der vrijmetselaren onder het Groot-Oosten der Nederlanden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

houding alleen noodig omdat de beteekenis der ritualen — evenals die der oude mysteriën — slechts door hoogere geesten kon worden bevat; later — misschien onder de heerschappij van de orthodoxie in de Christelijke Kerk in de eeuwen na Constatijn den Grooten — was die geheimhouding te meer noodig omdat het verboden was en met strenge straffen werd bedreigd, er ideeën op na te houden die niet door de Kerk werden gedeeld.

Door die noodzakelijke geheimhouding, welke gebood dat niets op schrift zou worden gesteld behalve in voor oningewijden duistere taal zooals in de D i v i n a Commedia van D a n t e, werd de diepere zin der symbolen slechts van mond tot mond overgeleverd, blijkbaar dikwijls onvolkomen of verkeerd begrepen, zoodat zij niet meer gemeengoed was van de ingewijden of liever van hen die zich ingewijd waanden. Toen dan later de noodzakelijkheid van de uiterste geheimhouding verviel — waarvan de openlijke oprichting van de Londensche Grootloge in 1717 een eerste teeken was — bleek de sleutel van de geheime taal der symbolen verloren te zijn geraakt.

Vandaar dat de zuiver historisch-critische methode om achter den diepsten zin der symbolen te komen faalt en ialen moet wegens gebrek aan gegevens. Er is een t e groot hiaat tusschen de tijden van den oorsprong der ritualen en de 18e eeuw om met eenige waarschijnlijkheid te kunnen nagaan, hoe zich de uitbeelding van de groote geestelijke waarden, die in de ritualen zijn vervat, heeft ontwikkeld. Enkele brokstukken, sommige symbolen kunnen tot op oude tijden worden teruggespoord, zoo niet met zekerheid dan toch met een zekere mate van waarschijnlijkheid, maar dit betreft slechts onderdeelen. In de groote lijn kan men eenige paralelliteit tusschen onze ritualen en de oude mysteriën aantoonen, maar meer ook niet.

Hoe de ritualen inderdaad zijn ontstaan, ontsnapt ten eenenmale aan de historisch-critische studie; zelfs is dit tot op zekere hoogte het geval voor het ontwikkelings-