is toegevoegd aan uw favorieten.

Het geestelijk rituaal der vrijmetselaren onder het Groot-Oosten der Nederlanden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

snijden. Want al is het rituaal wonderschoon, niet ontkend kan worden dat de toelichtingen veelal verre daar beneden blijven, soms blijk geven van onvoldoend begrijpen, hier en daar tegenstrijdig zijn en in botsing komen mét de groote lijn die er doorheen loopt.

Het is wel onnoodig te zeggen dat met die restauratie van de kathedraal de grootste omzichtigheid moet worden betracht, dat zoo men nuttelooze en ontsierende bijbouwsels verwijdert — men van te voren wel zeker moet zijn dat ze niet in het groote plan passen en men ze ook zóó moet wegnemen, dat dit de constructie niet schaadt; terwijl, zoo men een weggevallen gedeelte weer bijbouwt, men er wel zeker van moet zijn, dit te doen in denzelfden steen als die waarmede het geheel is opgetrokken. In één woord, men moet in stijl blijven.

Maar daarvoor dient men eerst de kathedraal voor oogen te hebben, dient men het groote geheel voor zijn geestesoog te zien alvorens men de details gaat repareeren. Dit nu heeft de CHA trachten te doen en de resultaten van dien arbeid wensch ik hier te schetsen, hier en daar ook te critiseeren. Want, zooals de CHA vooropstelde, haar arbeid is allerminst volmaakt, behoeft critiek, in ieder geval nadere beschouwing. Ik wensch daarbij,'om misverstand te voorkomen, uitdrukkelijk voorop te stellen dat voor het volgende dus niet de CHA maar de schrijver dezes verantwoordelijk is; al kan met de CHA een volkomen gelijk denken in de hoofdlijnen worden geconstateerd, in verschillende details is dat niet het geval. Trouwens gelijkdenkendheid in alle opzichten was in de commissie, die uit vijf Bbr.\ van uiteenloopende opvattingen bestond, in details ook niet te verkrijgen.

Terwijl verder het rapport der CHA den dichterlijken geest ademt van een harer leden, die het op zoo voortreffelijke wijze opstelde, zal in het volgende meer de strenge systematiek op den voorgrond worden gebracht en in de ritualen worden aangetoond.

Die systematiek komt in de magonnieke symbolische taal