is toegevoegd aan uw favorieten.

Het geestelijk rituaal der vrijmetselaren onder het Groot-Oosten der Nederlanden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Die vorm is daarom zoo buitengewoon wijl hij den geest vrij laat in zijn opvattingen, niet dogmatisch is; daarmede heeft de Vrijmetselarij, zooals Schenkel zegt in zijn Freimaurerei im Lichte der Religionsund Kirchengeschichte, het tragische conflict tusschen geest en vorm opgeheven, een conflict dat ontstaat doordat de geest een vorm noodig heeft om zich uit te drukken, maar deze dan — hoewel slechts bestaande als verschijningsvorm van den geest en slechts geboren

uit zijn betrekkelijkheid als uiting van den geest de

neiging heeft zich als het absolute op den voorgrond te stellen bij allen die niet tot zelfstandige geestelijkheid ziin gekomen.

De magonnieke vorm nu, het rituaal, is de eenige waarin dat niet het geval is omdat hij den geest vrij laat. Hij doet dit door te spreken in symbolische taal, die door ieder op eigen wijze kan worden opgevat; de symbolische taal toch bindt den geest niet, waaruit dan echter ook volgt dat ieder die taal moet leeren verstaan op eigen wijze, dat er niet een voorschrift kan worden gegeven, hoe ze moet worden opgevat.

De symbolen en het geheele rituaal dienen om in beelden uit te drukken, wat in open taal niet kan worden gezegd VVant ten eerste zijn de onderwerpen, die hier worden behandeld, zóó verheven dat ze met woorden bijna niet zijn te benaderen en ten tweede is de zin van een woord met voor ieder dezelfde — men denke aan het woord ,,religie dat zoo verschillend wordt opgevat.

Maar anderzijds bindt een woord te veel omdat het het begrip beperkt tot den zin dien ieder er aan verbindt, omdat het daardoor vaak dogmatisch schijnt, voor sommigen ook dogmatisch is, een van de redenen waarom wij b.v. spreken van den O.-.B.-. d.\ H.\ in plaats van het zoo veel misbruikte woord God te bezigen.

En daaruit volgt weer de groote moeilijkheid van hetgeen ik hier ga ondernemen n.1. in open taal een uiteenzetting te geven van de beelden van het rituaal en hun samenhang. Ik moet nu juist in woorden gaan zeggen, wat niet