is toegevoegd aan uw favorieten.

Het geestelijk rituaal der vrijmetselaren onder het Groot-Oosten der Nederlanden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aller dingen evenals in het Evangelie van Johannes. Ook in dit rituaal is, in aansluiting aan den aanhef van het Joh.-evangelie, de cirkel gesloten, de wederkeer uitgebeeld uit de Veelheid naar de Eenheid, van de aarde naar de hemelen, maar zonder dat daarbij wordt gesproken van een middelaar tusschen den mensch en de Godheid; gegeven zijn slechts de mensch, de wereld en de O. .B. . d.\ H.\ zonder eenige dogmatische voorstelling van de laatstgenoemde figuur.

In de Donkere Kamer, die dus voorstelt den toestand geschilderd in het vijfde vers van het Johannes-evangelie, is het Groote Licht uitgebeeld in den Bijbel, opengeslagen bij den aanhef van dat evangelie, maar het wordt als zoodanig niet als Licht herkend; wel wordt door ieder onderkend het kleine Licht van de kaars die zichzelve verteert als ze licht verspreidt, het licht van ieder klein menschenleven. En om dieper te leeren schouwen, als eerste richtsnoer voor den candidaat, als eerste wegwijzer op den weg naar het Groote Licht, hangt aan den wand de spreuk: Ken Uzelven.

De andere symbolen in de D.-. K.\ zijn bijkomstig, hoewel zeer belangrijk; brood, water en zout als symbolen van de lichamelijke behoeften, een zandlooper die den voorbijglijdenden tijd aanduidt, een doodshoofd als symbool van den dood en een geraamte als voorstelling van het blijvende na den dood (het vleesch heeft de beenderen verlaten), oudtijds een haan die ook den dood schijnt te symboliseeren, al zou men meenen dat juist het omgekeerde het geval is en men hem kan opvatten als den aankondiger van het Licht.

De candidaat wordt in die D.\ K.\ geleid nadat hij de metalen heeft afgelegd, exoterisch een bewijs van vertrouwen, esoterisch symbool van het afleggen van de gebondenheid aan het aardsche, aan het materieele. In de D. . K.'. zal de Cand.\ zichzelf blinddoeken (of hij daarbij door den Geleider wordt geholpen, doet niet ter zake, het komt aan op het symbolische van de hande-