is toegevoegd aan uw favorieten.

Het geestelijk rituaal der vrijmetselaren onder het Groot-Oosten der Nederlanden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N.\ en ten Z.\ uitbreiden. Daar zijn ze afstralingen van het Licht uit het Oosten en duidelijk wordt hierdoor gezegd dat dat scheppende Licht overal is, in het Oosten bij den A.\ M.\ en in het Westen bij de Opzz.\, bij de kolommen die zich ten Noorden en ten Zuiden uitbreiden, dus zoowel in het Oosten als in het Westen, in het Noorden als in het Zuiden.

En als men dan de teekening op het voorblad bekijkt, ziet men duidelijk dat ,,de Meester wordt teruggevonden tusschen Passer en Winkelhaak". Het graf van Hiram Abiff op het Tableau wordt begrensd door de beenen van Lichtpasser en Lichtwinkelhaak. Daar wordt de Meester wederge vonden, nadat hij in den derden graad op het Tableau is neergeslagen; daar op het Tableau — paralelliteit van hec Boek des Lichts — tusschen P.\ en W.-. heeft bij de opheffing van den meester de vereeniging plaats van mensch en Godsbegrip.

De gang van het Licht wordt dus in de Loge aangegeven van het Oosten langs de passerbeenen naar het Westen bij de beide Opzz.-.; van daaruit wordt het op aarde, in den Tempel, gebracht door de ontsteking der kleine Lichten, waarbij de gang dus is: van de beenen (W.\ en K.\) naar den top (S.\). De opperste Schoonheid op aarde wordt geboren uit de vereeniging van W.\ en K.\.

Uit deze opvatting volgt ook, dat er nooit sprake kan zijn van het ontsteken der groote Lichten in den Tempel d. i. op aarde, gesymboliseerd in het openleggen dier Lichten op het Altaar. Dat Licht is zoo hoog verheven boven de menschelijke idee, dat er van „ontsteken" geen sprake kan zijn; dat Licht „was in den beginne". Vandaar dat — zoo men die handeling, die ongetwijfeld zeer plechtig is, toch in de opening wil opnemen (de CHA heeft het niet gedaan) — men zal moeten spreken van het uitbeelden der Groote Lichten op het Altaar, terwijl ze dan bij de sluiting weer worden bedekt.

Over de beteekenis van het dooven der kleine Lichten zal nader bij de behandeling van opening en sluiting worden gesproken.