is toegevoegd aan uw favorieten.

Het geestelijk rituaal der vrijmetselaren onder het Groot-Oosten der Nederlanden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dit antwoord is het juiste en niet: „Een vrij man, die wenscht tot de Orde toe te treden", of „die wenscht te worden", daar de handeling geestelijk en symbolisch en niet administratief is.

Dan volgt de vraag, of hij weet dat hem beproevingen wachten en het antwoord is: „Hij is voorbereid". Niet meer en niet minder. Het is m.i. niet juist, den Cand.\ vragen te doen omtrent beroep, leeftijd enz.; we hebben hier te doen met den mensch zelf en niet met zijn profane omstandigheden die reeds bij het vooronderzoek zijn nagegaan. Zelfs hebben we hier symbolisch niets te maken met zijn naam; we zien in hem slechts den zoeker naar Licht.

Zoodra de Cand.\ nu binnentreedt, den drempel van den Tempel heeft overschreden, is hij niet meer volledig profaan, al is hij nog niet ingewijd. Hij wordt geleid tusschen de beide Opzz.\ en dezen grijpen hem, ieder bij de tegenovergestelde hand, zoodat hij met gekruiste armen in het Westen staat tusschen de verzinnebeelding van de idee en van de verwerkelijking der idee op aarde, bereids in een embryonale Broederketen. En hij hoort zeggen door den Geleider: „Ziet hier den mensch", door de beide Opzz.: „Die zoekt naar Wijsheid", „Die bidt om Kracht", waaraan hij hoort toevoegen door een stem, die uit het Oosten komt: „Die heeft geklopt aan den Tempel der Schoonheid".

Hiermede is volkomen de toestand geschetst zooals die voor het oogenblik voor hem symbolisch in geestelijken zin bestaat.

Volgens het rituaal van de CHA wordt nu, nadat de A.\ M.\ hem heeft toegesproken om hem de beteekenis uiteen te zetten van den stap dien hij gaat ondernemen, voor het eerst de vraag gedaan die driemaal zal worden herhaald: „Blijft gij volharden in uw voornemen om toe te treden tot de Orde?" en dan volgen de reizen. In het oude rituaal kwam die vraag niet voor, doch werd van den Troon gezegd: „Grijpt hem aan, ik geef hem aan U over" en dan