is toegevoegd aan je favorieten.

Het geestelijk rituaal der vrijmetselaren onder het Groot-Oosten der Nederlanden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wel ontdekt is, maar nog achter het vierkant van de stof verborgen blijft; in den tweeden graad gaat de driehoek boven het vierkant uit, in den derden graad is de driehoek neergeslagen daar de geestelijkheid thans geheel in de stof is doorgedrongen.

Opgemerkt wordt dat in de Angelsaksische vrijmetselarij in den eersten graad de punt wordt gedragen als bij ons in den tweeden, terwijl in den tweeden graad de punt achter den band naast het schootsvel wordt teruggevouwen.

Ook daarin is een diepe zin te ontdekken maar een andere dan bij ons; in den eersten graad gaat dan de geestelijkheid de stof in den V.-.M.\ te boven, terwijl zij bij zijn arbeiden in de wereld in den tweeden graad weer naar de verkeerde zijde wordt teruggebracht, maar ook eenigszins nadert tot den stand van den derden graad, die overal dezelfde is.

Het paswoord is de naam van den eersten bewerker y dermetalen,Tubal Kain, dien men dus geestelijk zou moeten ' opvatten als de naam van den mensch die voor het eerst de ruwe stof tot hooger vorm omwerkt. Echter moet hierbij worden opgemerkt, dat dit woord in de Angelsaksische Loges het paswoord is voor den overgang van den tweeden naar den derden graad, terwijl Shibboleth de overgang van den eersten naar den tweeden graad kenmerkt. Over het Heilig Woord is reeds gesproken in Hfdst. II (blz. 26); hier zij alleen opgemerkt dat men het in den eersten graad slechts kan spellen d. w. z. stamelen en dat slechts met een ander te zamen; in den tweeden graad kan men dit woord uitspreken, doch dan komt er een ander dat men niet beheerscht.

Het halsteeken, uitdrukkende dat men zich liever den hals zal laten afsnijden dan het geheim der V.\M.\ te verraden, houdt te zamen met het borst- en buik- of navelteeken van de beide hoogere graden natuurlijk ook verband met het berouw der booze gezellen van den derden graad, die deze straffen voor zichzelven verkozen boven den dood van den Meester.