is toegevoegd aan uw favorieten.

Het geestelijk rituaal der vrijmetselaren onder het Groot-Oosten der Nederlanden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en dit schijnt in tegenspraak met mijn bewering dat ze altijd een trilogie vormen; toch is deze tegenspraak slechts schijnbaar. Gaan we na, met welke werktuigen deze reizen volgens het oude rituaal moeten worden afgelegd, in welk teeken ze staan, dan zien we de volgende indeeling:

eerste reis : Hamer en Beitel;

tweede reis: Passer en Liniaal (niet Maatstok, maar

Liniaal of Rij);

derde reis : Liniaal en Koevoet of Hefboom;

vierde reis : Liniaal en Winkelhaak;

vijfde reis : geene, maar hij ziet de VI.-. Ster. We merken op, dat de Liniaal of Rij behouden blijft gedurende de tweede, derde en vierde reis, dat overigens de eerste en derde reis worden ondernomen met de werktuigen van den handenarbeid, de tweede en vierde reis met de werktuigen der meetkunde. Blijkbaar hebben telkens de oneven met de daarop volgende even reizen betrekking op dezelfde categorieën, maar de even reizen zijn van fijner, geestelijker uitbeelding. Zoo gezien, slaan de beide eerste te zamen op den leerlingsgraad, de derde en vierde te zamen op dien van gezel, terwijl de verheven vijfde reis den derden graad uitbeeldt voorzoover die door den gezel kan worden begrepen.

En dan zien we in volkomen logische volgorde:

In de eerste reis den arbeid met Hamer en Beitel aan den Ruwen Steen; heeft de gezel dien arbeid verricht, dan wijst in de tweede reis de Liniaal den rechten weg naar het Licht, naar de VI.-. Ster van de vijfde reis, en daarom moet ze ook in de beide volgende reizen behouden blijven. De Passer van de tweede reis meet den afstand van den tweeden tot den eersten Opzz.-. — op wier harten de Lichtpasser van den A.-. M.-. in het Westen is geplaatst (zie Hfdst. II en de teekening op het voorblad) — den afstand tusschen de idee en de verwerkelijking der idee in de wereld, tusschen de Wijsheid als theoretisch begrip en de Kracht die noodig is om haar in de wereld tot uitdrukking te brengen, den afstand ook tusschen het Schietlood van den tweeden en het Waterpas van den eersten