is toegevoegd aan uw favorieten.

Het geestelijk rituaal der vrijmetselaren onder het Groot-Oosten der Nederlanden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(ook van Waterpas en Schietlood in den Winkelhaak) en Liefde. En men kan op deze reizen den Candidaat spreuken meegeven die op die begrippen slaan, hem — zonder ze te noemen — voorbereiden op de vijf punten van het Meesterschap.

Maar of men dit doet of nalaat, men ziet in ieder geval hoe fijnzinnig de ouden, die dit rituaal ontwikkelden, den gang van den V.-. M.\ op aarde hebben geteekend in de reizen met de werktuigen, waarbij de bouw- en arbeidssymboliek van eerste en derde reis (Hamer met Beitel en Hefboom) in verband worden gebracht met de hoogere symboliek die ligt in opstelling en beteekenis van A.\ M.\ en beide Opzz.\ in tweede en vierde reis. En terwijl de bouwsymboliek in de eerste reis met Hamer en Beitel nog afzonderlijk staat, is zij in de derde reis al reeds door het toevoegen van het symbool der rechte lijn naar het Licht vereenigd met de lichtsymboliek. In de combinatie van deze beide werktuigen, Hefboom en Liniaal, en van de richtingen waarop ze wijzen, ligt al een voorbereiding van den Winkelhaak van de vierde reis, die Waterpas en Schietlood vereenigt.

In de richting Zuid-Noord van den Hefboom wordt de horizontale arbeid in het dagelij ksch leven gesymboliseerd, die echter reeds een verticale tendens heeft, terwijl de richting West-Oost van de Liniaal wijst naar de geestelijke verheffing in het Oosten.

Over de verdere handelingen van deze receptie heb ik nu weinig meer te zeggen na hetgeen ik daarover opmerkte in Hfdst. III en bij de bespreking van de leerlingsreceptie, waarmede zij verder geheel parallel loopt.

De gelofte voor het Altaar is hier niet volstrekt noodig en ook niet voorgeschreven; ze is afhankelijk van het inzicht van den leider der receptie. In den derden graad komt ze in dezen vorm ook niet voor, maar ze is in den tweeden graad zoodanig gewoonte bij ons geworden dat men haar moeilijk meer kan weglaten. De gelofte dient dan te slaan op de bereidwilligheid tot het ontplooien van al onze

6