is toegevoegd aan uw favorieten.

Het geestelijk rituaal der vrijmetselaren onder het Groot-Oosten der Nederlanden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X Steen op het Tableau zwart te zijn — stoffelijk — tegenover het witte Altaar.

Is er dan van den Tempelbouw, waartoe de steenen zouden moeten dienen, niets meer over? Dat de Moz.\ Vloer voor den Tempel een fundament zou zijn — zooals wel eens wordt gezegd — is onjuist; een vloer, die tusschen de fundamenten ligt maar niet het fundament zelf vormt, kan men niet als zoodanig symboliseeren.

Maar als men den Tempel geestelijk opvat en niet als een bouwwerk van steenen, bouwt de V.\M.\ toch aan den Tempel, want de Tempel is het glanzende Kubiek, is het Altaar zelf; daaromheen is het Heelal, gesymboliseerd in de Loge.

En de Tempel op het Tableau wordt dan ook — als het juist is — in afbeelding steeds weergegeven door een kubiek zonder versieringen, soms bekroond door een driehoek evenals bij ons het gezellentablier (verg. blz. 68). Het is eigenaardig dat men in verschillende loges ook wel ziet, dat de zg. Kubieke Steen door een pyramide wordt bekroond en dus niet meer kubiek is. De fout hierin is naar mijn inzien, dat die driehoek dan ook in de stof is voorgesteld en dit mag nu juist niet; het mag alleen als teekening op het Tableau, omdat daar de Kub.-. Steen met diamantpunt tot voorstelling van den Tempel wordt. En de driehoek boven het Altaar wordt gevormd door de naar boven gerichte zwaarden (lichtflitsen) van A.\ M.\ en Opzz.\ bij de inwijding van den Cand.\ in den tweeden graad; op dat oogenblik is het Altaar voor hem de Tempel.

Alvorens dit hoofdstuk te besluiten, dienen we nog op eenige bijzonderheden van de reizen opmerkzaam te maken. Vooreerst gaan de reizen hier van het W.\ door het Zr. en niet door het N.\ naar het O.-.; ze gaan dus tegen de zonnerichting op ons halfrond (en daarmee hebben we alleen te maken) in. Dat dit in den tweeden graad en alleen in dezen zoo dient te geschieden blijkt uit alle oude ritualen; dat is eenvoudig genoeg. Moeilijker is de vraag