is toegevoegd aan uw favorieten.

Het geestelijk rituaal der vrijmetselaren onder het Groot-Oosten der Nederlanden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van groote beteekenis. Uit den catechismus weten we dat de Meester in de Middenkamer van den Tempel werd begraven, in het hart van het Heelal en van den mensch; de mythe leert ons nog dat het graf wordt gemeten met de heilige getallen van de drie graden en dat het oude Meesterwoord, de onuitsprekelijke Naam Gods, in een gouden driehoek daarop wordt gehecht; het Godsbegrip blijft in de Middenkamer voorgoed bewaard, uitgesproken in het heilige woord M.\ B.\.

Waar dit gedeelte van de mythe niet in de receptie tot uitdrukking komt, zal het in den catechismus een plaats moeten vinden.

Ik dien nog even te wijzen op de negen reizen van den Meester. Zoowel negen als zeven zijn de heilige getallen van den Meestergraad; zeven (en meer) is hun leeftijd, zeven is het aantal treden van den Tempel dat ze te bestijgen hebben; negen is het getal der Meesters die het lijk van Hiram vonden, negen of driemaal drie is het getal hunner reizen.

Steeds worden de negen reizen in één samengevat en de bijzondere beteekenis van ieder hunner is totaal onbekend. Zooals ik echter reeds vroeger zeide, m o e t en de reizen zijn te onderscheiden in drie deelen naar de drie graden van bewustwording en deze driedeeling is in de meesterreizen duidelijk herkenbaar.

De eerste trap van bewustwording wordt uitgebeeld door de reis in de diepe duisternis tot aan het ontdekken van de lijkkist des Meesters met den acacia; dit is de leerlingsreis van den meester, die hem voert tot de ontdekking van het Goddelijk beginsel in zichzelven (den Winkelhaak der kleine Lichten op het einde van den eersten graad), het Goddelijk beginsel dat hij echter heeft neergeslagen. De gezellenreis van den meester is de verdere reis in de duisternis waarbij het berouw is ontwaakt, zich uitende in de drie kreten van de gezellen, waardoor hij den Meester in het Oosten terugziet, evenals hij op het einde van den gezellengraad de VI.-. Ster daar vond.