is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdragen uit de geschiedenis der vrijmetselarij

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ji

De Occulte Verslagen.

Men zal begrijpen dat deze occulte kennis evenmin van het bestudeeren van boeken en verslagen afhankelijk is, als de ervaringen van den mysticus het zijn. Beide behooren tot een hoogere soort bewustzijn, waarvan het bestaan echter niet op bevredigende wijze op het stoffelijk gebied is aan te toonen. Toch is het bestudeeren der verslagen van het verleden op het stoffelijk gebied van waarde ter bevestiging van de geschiedkundige nasporingen van den geoefenden occultist, die in staat is wat soms de akasha-verslagen genoemd wordt te lezen en daardoor een nauwkeurige kennis van het verleden te verwerven. Dit onderwerp wordt zoo weinig begrepen, dat het wellicht nuttig kan zijn hier eenigermate uitvoerig aan te halen uit een boek, Helderziendheid1) getiteld, dat ik vele jaren geleden geschreven heb.

,,Op het verstandsgebied vertoonen zij (de verslagen) zich in twee zeer verschillende aanzichten. Wanneer de bezoeker van dat gebied niet op eenige wijze bepaald aan ze denkt, vormen de opteekeningen een achtergrond voor onverschillig wat er gebeurt, evenals de weerspiegelingen in een penantspiegel aan het einde van de kamer een achtergrond zouden kunnen vormen voor het leven van de menschen daarin. Men moet altijd in gedachte houden, dat zij onder deze omstandigheden in werkelijkheid louter weerkaatsingen zijn van de onophoudelijke werkzaamheid van een groot Bewustzijn op een veel hooger gebied ......

„Maar wanneer de geoefende onderzoeker zijn aandacht bepaaldelijk op het een of ander tooneel richt, of dit voor zich wenscht op te roepen, vindt er plotseling een buitengewone verandering plaats, want dit is het gebied der gedachte en aan iets te denken is het

!) Blzn. 151, 152-55. (Vert.)