is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdragen uit de geschiedenis der vrijmetselarij

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het bereik van het innerlijk gezicht is) blijkt de Vrijmetselarij veel grootscher en heiliger te zijn dan haar ingewijden gewoonlijk schijnen te beseffen. Zooals de overlevering altijd heeft aangeduid, ziet men dat zij een rechtstreeksche nakomelinge is der Mysteriën van Egypte (welke eens het middelpunt waren van dat prachtige geloof, welks wijsheid en macht den luister der oude wereld uitmaakten, die Mysteriën welke de voorvader en het prototype waren van de geheime scholen van andere naburige landen) en haar doel is nog steeds: te dienen als een poort tot de ware Mysteriën van de Groote Witte Loge. Zij biedt aan haar ingewijden veel meer dan louter zedelijke bespiegelingen over bouwgereedschappen en is „gegrondvest op de zuiverste beginselen van vroomheid en deugd", want zonder het betrachten van zedelijkheid en het leiden van een ethisch leven is geen ware geestelijke vooruitgang mogelijk.

De ceremoniën der Vrijmetselarij (althans die der hoogere graden) zijn als het ware dramatische voorstellingen van gebieden der onzichtbare werelden, waar de candidaat volgens den natuurlijken gang van zaken na den dood doorheen moet gaan, doch welke hij ook in vol bewustzijn moet betreden gedurende de riten van inwijding in die ware Mysteriën waarvan de Vrijmetselarij een afspiegeling is. Elke graad heeft betrekking op een ander gebied der natuur of op een aspect van een gebied, en heeft op elkander volgende beteekenissen welke slaan op het bewustzijn van den O. B. d. H., op de samenstelling van het heelal en op de beginselen in den mensch, volgens de occulte wet welke door Hermes Trismegistus geformuleerd en door Rozekruisers, alchemisten en bestudeerders van de Kabbala in latere eeuwen overgenomen is: "Zoo boven, zoo beneden . De Ma<jonnieke riten zijn dus riten van het Proefpad, bedoeld als een voorbereiding