is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdragen uit de geschiedenis der vrijmetselarij

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voortgebracht door de liefde en devotie dermenschen, een geestelijken tempel in de innerlijke werelden op te bouwen en dien te laden met de enorme kracht welke naar omlaag geroepen wordt bij de consecratie der Heilige Elementen. Een ongeveer gelijk resultaat wordt bereikt gedurende de ceremoniën welke door de Vrijmetselaarsloge verricht worden; het plan is evenwel niet precies hetzelfde, daar het veel ouder is. Elk onzer ritualen bouwt, wanneer het behoorlijk verricht wordt, eveneens een tempel in de innerlijke werelden op, waardoor de bij de inwijding van den candidaat naar omlaag geroepen geestelijke kracht wordt opgegaard en uitgestraald. Zoo ziet men dat de Vrijmetselarij, in sacramenteelen zoowel als in mystieken zin, "een vergeestelijkte bouwkunst" is, en elke Vrijmetselaarsloge behoorde een kanaal van meer dan gewone soort te zijn tot het uitstorten van geestelijken zegen over het gewest waarin zij werkzaam is.

Soms hebben orden en riten, welke eenmaal kanalen van groote kracht waren, naarmate de jaren verliepen Bb. toegelaten die minder waardig waren dan hun voorgangers — Bb. die meer aan eigen gewin dachten dan aan dienst aan de wereld. In zulke gevallen werden de aan die graden verbonden geestelijke krachten öf geheel teruggetrokken door het H.V.A. W. V.1) om later in een andere meer geëigende groep gebracht te worden, öf sluimerend gelaten totdat candidaten gevonden zouden worden, die geschikter waren die krachten op waardige wijze te bewaren. De zuivere successie ging dus verder en liet als het ware slechts de zaden van de kracht achter, terwijl de kracht zelf grootendeels latent bleef.

Aan den anderen kant zijn er wel gevallen geweest dat een ritus of een graad werd verzonnen door een

x) Zie Het Verborgen Leven in de Vrijmetselarij, bl. 13 en 165.

BIJDRAGEN DER VRIJMETSELARIJ

2