is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdragen uit de geschiedenis der vrijmetselarij

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kent, dan wordt de mensch God en Osiris, eens in vele deelen gescheurd, wordt wederom één. Maar zie! Osiris, de Goddelijke Geest, Isis, de Eeuwige Moeder, geven leven aan Horus, die Mensch is, Mensch geboren uit beiden, toch één met Osiris. Horus is opgegaan in Osiris, en Isis, die Stof was, wordt door Hem de Koningin van Leven en Wijsheid. En Osiris, Isis en Horus zijn allen geboren uit het Licht.

„Twee geboorten zijn er van Horus. Hij is geboren uit Isis, de God in de menschheid geboren, vleesch nemend van de Eeuwige Moeder, Stof, de ImmerMaagdelijke. En Hij wordt weder geboren in Osiris, zijn Moeder verlossend van haar langen speurtocht naar de over de aarde verspreide deelen van haar echtgenoot. Hij wordt geboren in Osiris, wanneer de Osiris in het hart den Osiris in de hemelen aanschouwt, en weet dat die twee één zijn".

„Zoo leerde Hij, en de wijzen onder de priesters verblijdden zich.

„Aan Pharaoh, den Monarch, gaf Hij de zinspreuk: „Zie uit naar het Licht", want Hij zeide, dat alleen, indien een koning het Licht zag in een ieders hart, hij goed regeeren kon. En aan het volk gaf Hij het motto: „Gij zijt het Licht. Laat dat Licht schijnen." En Hij bracht die spreuk aan rondom een pyloon in een grooten Tempel, den eenen pijler opwaarts, over den dwarsbalk, en benedenwaarts den anderen pijler. En men schreef haar boven de deuren der huizen en kleine modellen werden gemaakt van den pyloon, waarop Hij haar had aangebracht, modellen in edele metalen, en evenzoo in gebakken klei, zoodat de armste kon koopen kleine blauwe modellen van verglaasde klei, met bruine aderen er doorheen. Een andere geliefde spreuk luidde: „Volgt het Licht", en dit werd later „Volgt den Koning", en spreidde Westwaarts en werd het motto van de Ronde Tafel. En het volk