is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdragen uit de geschiedenis der vrijmetselarij

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Mysteriën van Isis.

In de Kleine Mysteriën werd door den ingewijde geleerd wat aan de andere zijde des doods ligt, en de inwijdingsceremonie was een zinnebeeldige schetskaart van die tusschenwereld welke soms het astraal gebied genoemd wordt. Waarschijnlijk zinspeelt Apuleius op dezen graad waar hij een beschrijving geeft van de Mysteriën van Isis, zooals zij in Griekenland werden gevierd in de tweede eeuw onzer jaartelling, doch hij schreef in een tijd toen zij reeds zeer in verval geraakt waren. Na het vermelden van verschillende zuiveringsprocessen welke hij onderging, gaat hij voort een en ander mede te deelen van wat plaats had bij zijn inwijding:

„Met eerwaardige ingetogenheid had ik dit alles in acht genomen, wanneer de dag aanbrak, bestemd voor het godsdienstig appèl endeZonopzijnenschuinschen tocht haalde den avond naderbij. Ziedaar komen de drommen gewijden aangestroomd, die mij volgens ouderwetsch gebruik elk met een ander geschenk vereeren. Dan moeten alle ongewijden zich verwijderen; ik zelf, met een nieuw linnen kleed bedekt, word door den priester bij de hand genomen en naar het binnenste van het eigenlijk heiligdom geleid.

„Misschien vraagt gij angstig, nieuwsgierig lezer, wat daarna gezegd, wat daarna gedaan is; ik zoude het zeggen, als ik het zeggen mocht, en gij zoudt het vernemen als ge het mocht hooren. Maar even groote schuld zouden de ooren en de tong zich berokkenen, deze van ongeoorloofde babbelzucht, gene van schendige nieuwsgierigheid. Maar ik zal u niet martelen door onvoldane begeerte naar nieuwe gods-dienst-leering. Dies hoor, maar geloof ook de waarheid.

„Ik geraakte tot de grenzen van leven en dood, ik betrad met voeten den drempel van Proserpina; ik liet