is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdragen uit de geschiedenis der vrijmetselarij

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn geleider hem een verborgen ladder waarlangs hij veilig naar beneden kon klimmen. Dan kwamen zij in een nauwe en bochtige gang, boven welker ingang zich dit opschrift bevond: „De sterveling die over dezen weg gaat zonder aarzelen of omzien, zal gelouterd worden door vuur, door water en door lucht, en als hij de vrees voor den dood kan te boven komen zal hij weer opstijgen uit den boezem der aarde; hij zal het licht weer opzoeken en het recht eischen zijn ziel voor te bereiden tot het ontvangen der Mysteriën van de groote Godin Isis."

,,Nu verliet de geleider den aspirant, met de waarschuwing dat vele gevaren hem omringden en te wachten stonden, en de aansporing standvastig verder te gaan. Zware deuren sloten zich achter hem, wat terugkeer onmogelijk maakte. Weldra kwam hij in een met vlammen gevulde groote ruimte, waar hij met de grootste snelheid doorheen moest rennen. Nauwelijks was hij door dezen vurigen oven gegaan of hij kwam aan een andere ruimte, welker vloer bedekt was met een reusachtig netwerk van roodgloeiende ijzeren staven met zeer nauwe onderlinge tusschenruimten. Wanneer hij ook deze moeilijkheid te boven gekomen was, kwam hij aan een breed en snelstroomend kanaal dat hij over moest zwemmen. Aan den overkant vond hij een smalle landingsplaats, welke ingesloten was door twee hooge koperen muren met elk een reusachtig wiel van hetzelfde metaal; er voorbij bevond zich een ivoren deur. Hij zag geen kans deze deur te openen, doch ontdekte weldra twee groote ringen welke hij greep; het eenige gevolg echter was, dat dit de koperen wielen met een oorverdoovend geraas aan het draaien zette en het plat waar hij op stond onder hem deed wegzinken, zoodat hij, aan de ringen hangende, bleef zweven boven een schijnbaar peilloozen afgrond, waaruit een koude wind opsteeg welke het