is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdragen uit de geschiedenis der vrijmetselarij

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mogelijk maakten. Nog later werden de meest kenmerkende punten van deze uitbeeldingen weergegeven in een stelsel van zinnebeeldige ceremoniën, waarvan de hoofdzaken tot op heden aan ons zijn doorgegeven in de inwijdingsceremonie der Vrijmetselarij, hoewel in sommige Orden niet veel meer dan slechts een spoor van de oorspronkelijke werkwijze is overgebleven.

De Mysterie-Taal.

Naast de leering over het leven na den dood -— welke grondig verwerkt werd door middel van tallooze verhalen over denkbeeldige personen, waarin de gevolgen, op het astraal gebied na den dood, van bepaalde gedragslijnen gedurende het leven werden aangetoond — werd ook aan de ingewijden van den Eersten graad een prachtige leergang in ontwikkeling gegeven, welke omvatte wat Vrijmetselaren de zeven vrije kunsten en wetenschappen noemen: spraakkunst, logica, rhetorica, rekenkunde, meetkunde, muziek en sterrenkunde. Met spraakkunst bedoelden de Egyptenaren het heilige hiëroglyphen-schrift der priesters, dat aan alle in de Mysteriën ingewijden geleerd werd, doch daaronder werd ook een soort geheime taal verstaan, een wijze van spreken welke aan de priesters eigen was. Die geheime taal der Mysteriën bestond niet zoozeer in het gebruiken van andere woorden, als wel in het geven van een andere beteekenis aan gewone woorden. Zij die de vertalingen van Egyptische teksten hebben bestudeerd, zullen wel opgemerkt hebben hoezeer deze van elkander afwijken, al naar de verschillende lezingen der geleerden; ik heb mij wel eens afgevraagd of dit soms ook te wijten kan zijn aan dat stelsel van dubbele beteekenissen.

In het oude Egypte konden wij voor groote menigten menschen over de geheimen van het innerlijk leven spreken, zonder hun te laten weten wat wij bedoelden.