is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdragen uit de geschiedenis der vrijmetselarij

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dezelfde reden werd opzettelijk de inwendige inrichting van de groote pyramide verward gemaakt. Sommige gangen werden heelemaal niet gebruikt in het inwijdingsplan, daar de echte gang op geheel andere wijze bereikt kon worden. Deze politiek werd door wijsheid ingegeven. Zou het niet goed zijn, als wij in den tegenwoordigen tijd een of ander middel konden bedenken waardoor nieuwe wetenschappelijke ontdekkingen (welke thans voor schade en vernietiging worden aangewend) bewaard konden worden uitsluitend voor gebruik door die menschen, van wie men zeker zou zijn dat zij ze voor het algemeen welzijn zouden aanwenden?

De Tweevoudigheid van elken Graad.

De gewone Kleine Mysteriën (welke de Eerste Graad genoemd kunnen worden) waren toegankelijk voor feitelijk allen die toelating begeerden, mits zij van goeden levenswandel en redelijk intelligent waren, vrij waren, en het zijn v. g. n. tevoren gebleken was. Na verloop van tijd gingen zij over naar de Groote Mysteriën (den Tweeden en Derden Graad). Doch in elk dezer graden bestonden ook verborgen Mysteriën, zooals ik reeds vermeld heb in verband met de eraan voorafgaande beproevingen.

De Innerlijke Mysteriën van Isis.

Binnen en achter de uiterlijke Mysteriën van Isis bestonden verborgen kringen van zorgvuldig door de priesters uitgekozen bestudeerders, waarvan zelfs het bestaan volkomen geheim gehouden werd, ook voor de meeste ingewijden zelf. In deze kringen werd die praktische occulte leering gegeven, welke den bestudeerder in staat stelde zijn innerlijke vermogens op te wekken en te oefenen, zoodat hij uit de eerste hand de toestanden van het astraal gebied kon bestudeeren

BIJDRAGEN DER VRIJMETSELARIJ

4