is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdragen uit de geschiedenis der vrijmetselarij

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Ook is in Saïs de grafstede van Hem, dien ik het in verband met zulke zaken niet godvruchtig acht te noemen, welke zich in den tempel van Athene (Isis) bevindt, achter het huis der godin, en zich uitstrekt langs den geheelen muur; in de heilige binnenruimte staan groote steenen obelisken en er dicht bij bevindt zich een met een rand van steenen versierd, nagenoeg cirkelrond meer, waarvan de grootte, naar het mij toescheen, gelijk is aan die van het meer op Delos dat de „Ronde Poel" genoemd wordt. Op dit meer houden zij des nachts een vertooning van Zijn lijden, en dit noemen de Egyptenaren Mysteriën. Van deze dingen weet ik meer in bijzonderheden hoe zij plaats hebben, doch dat zal ik onuitgesproken laten."

Diodorus schrijft in denzelfden zin:

„In den ouden tijd werd, volgens geldende overlevering, de wijze van het sterven van Osiris door de priesters als een geheim bewaard; doch in latere tijden gebeurde het dat, door de onbescheidenheid van sommigen, datgene wat in stilte onder de enkelen was verborgen geweest, ruchtbaar werd onder de velen. ' )

De Legende van Osiris.

Het beste exoterische verhaal van de legende is voor ons bewaard gebleven door Plutarchus in zijn verhandeling De Iside et Osiride, welke ongeveer in het midden van de eerste eeuw onzer jaartelling in het Grieksch geschreven werd en waarvan een groot deel gestaafd wordt door de Egyptische teksten in hiëroglyphen, welke door geleerden ontcijferd zijn. Het kan als volgt kort samengevat worden:

Osiris was een wijze koning in Egypte, die zich tot taak stelde het volk te beschaven en te verlossen uit zijn vroegeren staat van barbaarschheid. Hij leerde

*) Herodotus, Boek II, 170, 171.

2) Diodorus Siculus: Hist. Bibl., Boek I, XXI.