is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdragen uit de geschiedenis der vrijmetselarij

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en hen die in den Rozekruisers-graad het ambt van Z. W. bekleed hebben.

Zwarte Vrijmetselarij in de Mysteriën.

Het schijnt dat inderdaad weinigen van onze Egyptische Bb. verder kwamen dan het Rozekruis, want slechts de weinigen hadden behoefte aan iets dat verder ging dan de prachtige openbaring van de inwonende Liefde van God, welke hun gegeven werd in wat wij den Achttienden Graad noemen. Doch voor die enkelen, die gevoelden dat er nog meer te leeren was omtrent den aard van God en vurig verlangden de beteekenis van zonde en lijden en dezer betrekking tot het goddelijke plan te begrijpen, bestond het prototype van onze Zwarte Vrijmetselarij, namelijk de leering en de vooruitgang welke vervat zijn in onze graden van negentien tot dertig. Deze afdeeling der Mysteriën had in het bijzonder te maken met het uitwerken van karma in zijn verschillende aspecten, bestudeerd als een wet van vergelding, welke — als men haar van een bepaald standpunt beschouwt — zoo somber en vreeselijk lijkt. Dit is de innerlijke kern van waarheid welke schuilt achter de wraak-elementen in den graad van Ridder K. H.. De schrikwekkende aspecten van karma houden grootendeels verband met smenschen onwetendheid omtrent den aard van God en met verwardheid ten aanzien van de vele vormen waarin Hij Zich openbaart; zoo bevatten de gg. van den 30° de kern der wijsbegeerte van deze leer. Die graad zou niet ten volle en geldig verleend kunnen worden zoo deze gg. niet behoorlijk waren medegedeeld, daar zij toch zijn innerlijke beteekenis en doel uitdrukken.

Bij het oude onderwijs dat zich aansloot bij deze groep graden, werd geleerd dat wat een mensch ook zaaide, hij dat ook moest oogsten, en dat als hij kwaad zaaide het gevolg lijden voor hem zelf zou zijn. Het

BIJDRAGEN DER VRIJMETSELARIJ

5