is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdragen uit de geschiedenis der vrijmetselarij

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

afwijkend uiterlijk der twee schorten wel kan wijzen op een verschil in rang of graad van de draagsters. Evans spreekt als zijn meening uit dat de dubbele schorten van ritueelen aard zijn.*)

Verschillende Symbolen.

Er waren ook eenige minder belangrijke godsdienstige symbolen en voorwerpen, welke echter een zoo bepaald Magonniek stempel dragen, dat zij het vermelden waard zijn. Op Plaat VI, 1, zien wij in de tempelbewaarplaats gevonden beenen overblijfselen welke, zooals Evans zegt, „in vorm respectievelijk gelijken op een bloem en een bloemknop, die ons doen denken aan die van een granaatappel." Andere aan Vrijmetselaren welbekende symbolen zijn de zon en de maan, welke herhaaldelijk voorkomen, o.a. op een bronzen votiefplaatje uit de Psychro-grot en op een gouden ring van Mycenae (zie Plaat VI, 2 en 3). Wat het eerste voorwerp betreft zegt Evans:

„De boom, de duif en de visch, welke hier voorkomen als voertuigen van goddelijk bezit, stellen op welgekozen wijze haar beheersching van aarde, lucht en water voor. De driemaal voorkomende heilige horens doen nog meer het drievoudige aspect van den eeredienst uitkomen, wat ook het drievoudige bekken van de plengoffertafel verklaart. Zoo ook zien wij de met zuilen versierde altaren van de godin — zooals op de muurschildering te Knossos — steeds verdeeld in drie afdeelingen."

Zoowel het votiefplaatje als de ring is vol van godsdienstige beteekenis en Ma<jonnieke symboliek, en beide zullen een nauwkeurige bestudeering ruimschoots beloonen. Zij toonen terloops aan, hoe ver de Minoïsche eeredienst zich van Kreta uit over het

Aangehaald werk, blz. 503.