is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdragen uit de geschiedenis der vrijmetselarij

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ingelijfd hebben dan die welke in Europa is doorgedrongen, want hij schijnt tegen het einde van de achttiende eeuw uit het Oosten ingevoerd te zijn. Het kan wel wezen, dat wij hier te maken hebben met een anderen naklank van die soort overlevering, welke Hiram Abiff in den raad van Koning Salomo vertegenwoordigde.

Zoo was het belangrijke werk dat door de tweede of Heilige Loge ondernomen werd. De successie van Geïnst. Mm. werd doorgegeven in het nieuwe tijdperk, en van toen af hebben de Meesters van Loges, die hun successie ontleenen aan de Mysteriën der Hebreen, steeds in den Zetel van Koning Salomo gezeten, terwijl de twee Opzieners dien van Hiram, Koning van Tyrus, en van Hiram Abiff innemen. Er schuilt dus een zeer werkelijke waarheid achter onze Magonnieke overlevering.

De oorspronkelijke traditioneele geschiedenis, zooals zij door Koning Salomo werd aangepast, bevatte veel meer van de legende van Osiris en was over het geheel samenhangender en redelijker dan zij heden ten dage is, want zij bevatte een wederopstanding van den meester-bouwer zoowel als een voorafgaanden dood, en het zoeken van Isis naar het lichaam van Osiris werd weergegeven in het zoeken van zekere gezellen naar het lichaam van den Meester. Doch dit had meer van een mondelinge opdracht dan van een stuk ritueele werkwijze, en liep dus meer kans in den. loop der eeuwen verdraaid te worden. Dit is ook precies wat gebeurd is. De ceremoniën zelf werden van het eene tijdperk naar het andere met zeer weinig veranderingen doorgegeven, doch zij werden op verschillende tijdstippen gekleed in een nieuw stel woorden, welke den geest van den tijd weergaven. De legende echter, welke verbonden is aan het rituaal van den 3°, werd, naarmate de eeuwen verliepen, jammerlijk