is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdragen uit de geschiedenis der vrijmetselarij

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

werd uitgesproken, doch dat na de ballingschap de juiste uitspraak verloren was gegaan. De medeklinkers bleven over, doch de klinker-punten, welke onontbeerlijk zijn voor de juiste uitspraak, waren vergeten. (Het tegenwoordige Massorah'sche stelsel van klinkerpunten werd pas in de tiende eeuw ingevoerd.) Dit was geweven tot een prachtige allegorie van de nederdaling in de stof en den val van den mensch; want ingedompeld in de stof als wij zijn op onzen huidigen trap van ontwikkeling, kunnen wij het woord niet uitspreken noch den goddelijken Aard in zijn vollen omvang kennen, doch slechts de uiterlijke schil der dingen zien, welke voorgesteld wordt door de overgebleven medeklinkers. En zelfs dit begrijpen wij niet, en daarom is ook voor zelfs dit weinige van den Goddelijken Naam een in de plaats gesteld geheim noodig. Zoo werd in de overlevering, telkens wanneer het woord Yahweh voorkwam bij het voorlezen van de Wet, de naam Adonai (wat „mijn Heer" beteekent) ervoor in de plaats gesteld. (Het moderne woord Jehovah is gevormd door de medeklinkers Jhvh en het invoegen der klinkers van het woord Adonai.) De overlevering ziet uit naar een toekomst waarin de tijd of de omstandigheden de ware wijze van uitspreken hersteld zullen hebben, waarin de mensch zal terugkeeren tot den God uit wien hij voortkwam en in staat zal zijn het woord in al zijn machtig vermogen uit te spreken, de in zijn eigen goddelijkheid sluimerend aanwezige krachten te beheerschen.

Dit alles was ingevlochten in de leer van den Logos, het Woord Gods, dat zoo bewonderenswaardig vertolkt is door Philo en aan alle Christenen bekend is uit de eerste woorden van het Evangelie van Johannes want de geheele overlevering van het heilige Woord is ontleend aan de Egyptische Mysteriën. Het ware Tetragrammaton was niet de naam van God in het