is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdragen uit de geschiedenis der vrijmetselarij

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hebreeuwsch, doch een ander en veel ouder woord, dat altijd bekend is geweest aan ingewijden van hoogen graad. Een Christelijke ontwikkeling van deze symboliek vormt het patroon van een kleinood dat door zekeren hoogen officier in den Schotschen Ritus gedragen wordt. Onder het oude verbond ging het woord verloren, en zelfs toen het teruggevonden was door de ontdekking van een zeker geheim gewelf, was toch de juiste uitspraak ervan niet bekend; het eindpunt van den speurtocht was nog niet bereikt, doch wel in 't zicht. Het nieuwe verbond voegde er in het midden nog een letter aan toe, het mystieke Shin, een zinnebeeldige weergeving van vuur en van den Geest; zoo werd het Woord Jehovah Jeheshua, de Naam van den Christus. Deze dingen zijn echter een allegorie, want slechts door het vinden van den Christus in het hart kan het verloren woord opnieuw ontdekt worden, en dat vinden zelf brengt de kennis van het ware Tetragrammaton — dat geheim van 'smenschen eeuwig wezen, dat van den beginne op het kruis van offering is gegrift geweest en altijd in het hart der wereld verborgen gehouden geweest is onder de geheime dingen van God.

Zoo is de korte schets van die Joodsche Mysteriën, waarvan de overlevering naar Rome werd overgebracht en van daar door de „Collegia ' overging naar de middeleeuwsche gilden, om ten slotte in de achttiende eeuw te voorschijn te komen in de bespiegelende ritualen van de Blauwe graden, in den „Holy Royal Arch" en den graad van „Mark" Meester en in die andere zinnebeelden en ceremoniën welke ingelijfd zijn in sommige der bijkomstige graden, die in hun symbolischen tijd tot het oude verbond behoorden. De Joodsche Mysteriën zijn de bron van onze tegenwoordige traditie, want de drie Blauwe graden zijn — en zijn ook altijd geweest — de grondslag van het geheele