is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdragen uit de geschiedenis der vrijmetselarij

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Pythagoras een prachtige zijtak was), aan den anderen kant de grootste van alle Grieksche Mysteriën, namelijk die van Eleusis, welke veel van de oude leering in een ceremonieelen vorm bewaarden. Een overblijfsel van de overlevering van Orpheus is te vinden in het feit, dat de hiërophant der Eleusische Mysteriën steeds gekozen werd uit het heilige geslacht der Eumolpidae, de nakomelingen van den legendarischen Eumolpus, wiens naam beteekende: ,,de lieflijke zanger"; een der belangrijkste vereischten voor dat ambt was het bezit van een prachtige en klankrijke stem, waarmede de heilige zangen behoorlijk konden worden aangeheven. *)

De Goden van Griekenland.

Het Grieksche begrip van godsdienst was wel zeer verschillend van onze tegenwoordige opvattingen. Men moet niet veronderstellen dat één van de ontwikkelde Grieken aan de mythologie van hun godsdienst geloofde als letterlijke feiten. Soms vraagt men zich af, hoe het mogelijk was dat groote volken als de Romeinen en de Grieken tevreden bleven met wat wij gewoonlijk hun godsdienst noemen: een chaos van onbetamelijke mythen (waarvan vele zelfs niet eens welvoeglijk waren), welke een beschrijving geven van goden en godinnen die uitgesproken menschelijk waren in hun handelingen en hartstochten, en voortdurend onder elkander kibbelden. De waarheid is, dat niemand er tevreden mee was en dat het nooit ook maar in 't minst was wat wij onder een godsdienst verstaan, hoewel het zeker wel letterlijk werd opgevat door sommige onwetenden. Alle beschaafde en nadenkende menschen namen de studie van een of ander stelsel van wijsbegeerte ter hand en in vele gevallen

x) Paul Foucart: Les Mystères d'Eleusis, Paris, 1914, blz. 170.