is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdragen uit de geschiedenis der vrijmetselarij

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Demeter en Kore te Agrae bij Athene. Er werd leering in gegeven omtrent het leven na den dood in de tusschen- of astrale wereld, evenals in de Kleine Mysteriën van Egypte; in dezen zin is het mogelijk de Kleine Mysteriën te vergelijken met onzen Ma^onnieken 1°, al komen de bijzonderheden van het ceremonieel niet precies overeen. De ceremonie werd geleid door den hiërophant van Eleusis, bijgestaan door zijn verschillende ambtenaren; de ingewijden van dezen graad werden mystae genoemd.

De ceremoniën begonnen met een voorbereidende zuivering of doop in het water van den Ilissus, waarbij zekere ritueele formules werden opgezegd. Zij werden voortgezet in de afgeslotenheid van den tempel, waar den candidaat voorstellingen van de astrale wereld werden vertoond en onderricht werd gegeven over de gevolgen van bepaalde handelwijzen in het leven na den dood. In vroegere tijden gebruikte de hiërophant die de leiding had bij de studie, wanneer hij de uitwerking van eenige bepaalde ondeugd of misdaad beschreef, zijn occult vermogen om een of ander goed voorbeeld van het lot dat zijn woorden geschetst hadden te materialiseer en. In sommige gevallen, zoo wordt gezegd, werd de lijder in staat gesteld zelf te spreken en een uitlegging te geven van den toestand waarin hij zich bevond als gevolg van zijn veronachtzamen, toen hij nog op aarde was, van de eeuwige wetten waaronder de werelden bestuurd worden. Somtijds werd, inplaats hiervan, voor het onderrichten der nieuwelingen een levendig beeld van den staat van een of ander slachtoffer van zijn eigen dwaasheid gematerialiseerd.

In de dagen van verval was er, evenals in Egypte, geen hiërophant meer over die het vermogen bezat deze occulte toelichtingen voort te brengen; dientengevolge werden deze vervangen door tooneelspelers,