is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdragen uit de geschiedenis der vrijmetselarij

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor hem nog het gevaar bestaan dat hij, door verstandelijken hoogmoed te ontwikkelen, de intuïtie veronachtzaamt zooals TheseusAriadne veronachtzaamde en daardoor voor het oogenblik tekort schoot in het bereiken van het hoogst mogelijke. De legende van het dooden van Bacchus door de Titanen, het in stukken scheuren van zijn lichaam en zijn opstanding uit de dooden werd ook onderwezen, met dezelfde verklaring als die welke in de Egyptische Mysteriën van de legende van Osiris gegeven werd: de nederdaling van den Eene om de velen te worden, en de hereeniging van de velen in den Eene door lijden en offering.

De Magie der Groote Mysteriën.

In de Eleusische Mysteriën werden de ingewijden door speciaal gewijd voedsel en drank in nauwe gemeenschap gebracht met de Godheid. Hun werden bekers met krachtig gemagnetiseerd water uitgereikt en gedurende de inwijdingsceremoniën werden gewijde koeken gegeten. Clemens Alexandrinus geeft ons de formule of het paswoord van de Eleusische Mysteriën; sommigen hebben het er voor gehouden dat het sloeg op dit sacrament: „Ik vastte; ik dronk den drank; ik nam van de kist; toen ik geproefd had, plaatste ik in de mand en van de mand in de kist."1) In vele godsdiensten vinden wij een dergelijke methode om den goddelijken zegen aan de menschen over te brengen.

De reeds vermelde Heiligdommen (Hiera) waren buitengewoon sterk gemagnetiseerde stoffelijke voorwerpen, waardoor veel van het magische gedeelte der Mysteriën werd verricht. Zij waren het persoonlijk eigendom van het priester geslacht der Eumolpidae en werden door het eene geslacht aan het andere

!) Clemens Alexandrinus: Aanmaning aan de Grieken, II, 21.