is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdragen uit de geschiedenis der vrijmetselarij

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

noemen, doch die wetenschap welke de kennis insluit van de hoogere gebieden, van hun onderlinge betrekkingen en van de wijze waarop het geheel is gebouwd door den wil van God. Toen Plato zeide: „God werkt meetkunstig , stelde hij een diepe waarheid vast, welke veel licht werpt op de werkwijzen en geheimenissen der evolutie. Die vormen zijn geen ontwerpen van het menschelijk brein; zij zijn waarheden van de hoogere gebieden. Wij zijn gewoon in de boeken van Euclides te studeeren, doch wij bestudeeren ze thans om henzelf en niet als een gids tot iets hoogers. De oude wijsgeeren bepeinsden ze, omdat zij leidden tot het begrijpen van de ware levenswetenschap.

Een ander stuk speelgoed waar Bacchus mee speelde was een tol, het zinnebeeld van het wervelende atoom dat afgebeeld is in Occulte Scheikunde. Nog een ander was een bal welke de aarde voorstelde, namelijk dat bijzondere deel van de planeetketen waarop de gedachte van den Logos op dat oogenblik speciaal gericht is. Ook speelde hij met een spiegel. De spiegel is altijd een zinnebeeld geweest van het astrale licht, waarin de oertypen van denkbeelden weerkaatst en dan verstoffelijkt worden. Dus elk stuk speelgoed duidt op een onontbeerlijke rol in de ontwikkeling van een zonnestelsel.

De Verborgen Mysteriën.

De bovenvermelde verdeelingen van de Kleine en de Groote Mysteriën waren algemeen bekend, doch men wist niet dat steeds, er achter en er boven, het grootere mysterie van het Pad van Heiligheid stond, waarvan de treden de reeds genoemde vijf groote Inwijdingen zijn. Zelfs het bestaan der mogelijkheid van dien toekomstigen vooruitgang was niet met zekerheid bekend, niet eens aan de ingewijden van de Groote Mysteriën voordat zij werkelijk geschikt waren