is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdragen uit de geschiedenis der vrijmetselarij

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

watermassa's — een voorstelling van den zondvloed —en het vermoorden van Dionysus, met het over de wateren verspreiden van zijn leden, werd vertoond. Dan begon, onder luid gejammer, het zoeken van Rhea naar de overblijfselen van Dionysus en de kamer was vervuld van gegil en gekreun, vergezeld van de uitzinnige dansen der Corybanten. Plotseling werd het lichaam gevonden, het jammertooneel veranderde in een tooneel van vreugde, en de candidaat werd uit zijn opsluiting bevrijd. Daarna daalde hij af in de gebieden der onderwereld, waar hij het lijden der slechten en de belooning der goeden zag, en later werd hij een epopt of ziener —- iemand die van boven af kon neerzien op de wereld, haar als een geheel kon zien en daardoor ook begrijpen. Tot de volgelingen van dezen Bacchischen vorm der Mysteriën behoorden de vermaarde Dionysische Handwerkslieden. Zij vormden een geheim genootschap, door de strengste geloften gebonden om nooit hun t. en p. w. bekend te maken, en gebruikten aan het bouwvak ontleende emblemen. Deze rondtrekkende groepen werklieden bouwden tempels in heel Syrië en Klein-Azië, precies zooals de groepen Vrijmetselaars later in Europa kerken bouwden. Br. Ward schrijft omtrent hen:

,,Zij schijnen Klein-Azië uit het Zuid-Oosten bereikt te hebben en konden, volgens Strabo, nagegaan worden door Syrië en Phoenicië, over Perzië en Indië. Blijkbaar bereikten zij Phoenicië ongeveer vijftig jaren vóór het bouwen van den tempel van K. S., en alleen hun tegenwoordigheid verklaart hoe het kwam dat die tempel gebouwd werd. En waarlijk, de Bijbel zelf maakt het overvloedig duidelijk dat de tempel niet door Joden gebouwd werd, die in dien tijd een landbouwend volk waren, allerminst in staat de taak van het bouwen van zulk een doorwrocht gebouw te ondernemen.