is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdragen uit de geschiedenis der vrijmetselarij

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

minder verdraagzaam tegenover feiten, moesten zij die iets van de waarheid wisten en haar bekleeding in die oudere vormen wenschten te bewaren, meer en meer hun bijeenkomsten geheim houden, want de Kerk was uiterst onverdraagzaam tegenover ieder die dorst met haar van meening te verschillen, zelfs op ondergeschikte punten.

De Onderdrukking der Mysteriën.

In het jaar 399 vaardigde Keizer Theodosius zijn berucht edict uit, dat een zwaren slag toebracht aan het uiterlijke betoon van het oude heidensche geloof: „Alle privilegiën, welke door de oude wetten verleend waren aan priesters, predikers, praefecten, hiërophanten van heilige dingen, of onder welke benaming ook zij aangeduid mogen worden, zullen voortaan afgeschaft zijn, en laten zij niet denken dat zij beschermd worden door een verleend privilege wanneer hun geloofsbelijdenis als door de wet veroordeeld bekend staat."

Tegen het jaar 423 waren de straffen tegen hen, die nog vasthielden aan de oude geloofsvormen, streng geworden, want in een later edict van denzelfden Keizer vinden wij:

„Alhoewel de overgebleven heidenen onderworpen behoorden te worden aan de doodstraf indien zij te eeniger tijd betrapt worden op de afschuwelijke offers van daemonen, zoo zal verbanning en verbeurdverklaring van goederen hun straf zijn."1)

Waar zulks maar mogelijk was werden de tempels van de goden vernield, de oude boekerijen verbrand, de beelden en andere relieken verbrijzeld door de ruwe handen der woeste Christenen — en wat er nog

l) Codex Theodosianus, XVI, 10, 14, 23, aangehaald in A SouTce Book for Ancient Church History door Ayer, blz. 371.