is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdragen uit de geschiedenis der vrijmetselarij

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

soms door het stichten van een nieuwen ritus of school, soms door aan te sporen tot het instellen van toegevoegde graden in een reeds bestaanden ritus. Zoo zien wij een aantal evenwijdig loopende en even geldige stroomen van overleveringen in verborgenheid door de Duistere Eeuwen heen vlieten en hier en daar boven komen in bewegingen, welke eenigermate in de buitenwereld bekend zijn. De ware voortzetting der Vrijmetselarij kan dus vergeleken worden bij de wortels van een plant welke onder den grond voortkruipen en van afstand tot afstand oogenschijnlijk afzonderlijke planten voortbrengen. Er zijn echter meer of minder gebroken lijnen van een uiterlijke afstamming, welke tot zeker punt op het stoffelijk gebied gevolgd kunnen worden; met deze nu gaan wij ons in de volgende hoofdstukken in het bijzonder bezighouden.

De Twee Afstammingslijnen.

Wij hebben reeds aangegeven dat het eenige gedeelte der Magonnieke overlevering, dat oudtijds in bepaalde graden was ingedeeld, dat deel is hetwelk wij thans de Blauwe of symbolische Vrijmetselarij noemen — de rechtstreeksche afstammeling van de Kleine en de Groote Mysteriën van Egypte en Judaea en nauw verwant aan de Mysteriën van Griekenland. Grootere sacramenteele vermogens werden verleend en een diepergaand geestelijk onderricht werd gegeven aan de weinigen, die er naar streefden zich te bekwamen voor de ware Mysteriën der Witte Loge. Doch hier is van geen graden sprake naar den trant der Blauwe Vrijmetselarij, want zelfs in het oude Egypte was deze meer uitgebreide leering niet in graden georganiseerd. Deze beide lijnen van successie bleven door de Middeleeuwen heen voortbestaan. De Blauwe graden werden weloverdacht verward met het werk-