is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdragen uit de geschiedenis der vrijmetselarij

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hy of Icolmkill (het eiland van Columba van de Kerk) genoemd en door de Hooglanders: Innis nan Druidhneah (het eiland der Druïden), wat dus in zich sluit dat het vóór de komst van den Heiligen Columba in 563 reeds een heilig middelpunt van den ouden eeredienstder Kelten was geweest.1) De monniken van Iona verbreidden hun wetenschap over Schotland en Noordelijk Engeland en de oudste Keltische Bisschoppen hadden den abt van Iona als hun geestelijk hoofd. In 717 werden de monniken van Iona uit Schotland verdreven door den Pictischen Koning Nechtan, doch hun plaats werd grootendeels weer ingenomen door de Culdeeën van Ierland,2) die volgelingen van dezelfde overlevering schijnen geweest te zijn. Na het jaar 1382 wordt geen melding meer gemaakt van de Culdeeën in Schotland.3)

Wij bevinden dat de oudste Britsche Kerk, waarvan de Culdeeën de latere over blij venden waren, in het bezit was van een prachtigen en mystieken vorm van Christendom, welke aan Oostersche bronnen ontleend was en in nauw verband stond met de overleveringen der Esseners, die de rechtstreeksche volgelingen van Onzen Heer waren. Zij bezat de apostolische successie van de Christelijke Kerk, doch haar leeringen waren minder scherp-omlijnd en streng, meer mystiek en dichterlijk dan de Roomsche scholastiek, welke haar in lateren tijd zoo volkomen in zich opnam. Bij de Christelijke sacramenten werden ook nog zekere geheime riten naar Brittanje gebracht door de oorspronkelijke zendelingen, riten welke behoorden tot de Mithraïsche lijn van successie en, zooals wij reeds gezien hebben, bij de Esseners in gebruik waren; naar alle waarschijnlijkheid kan bij hen ook een successie

Encyclopaedia Britannica, onderwerp: Iona.

~) Idem, onderwerp: Culdees.

s) Gould, ter aangehaalder plaatse.