is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdragen uit de geschiedenis der vrijmetselarij

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jaar 1000 toen, volgens den ouden Raoul Glaber, het Christendom zijn versleten gewaad wegwierp en een schoon wit gewaad van pas-gebouwde Kerken aantrok."1)

Wij behoeven ons echter niet te verdiepen in bespiegelingen of theorieën over de oorzaken van de snelle ontwikkeling van den nieuwen stijl, want wij genieten het voorrecht van de wetenschap, dat de beweging aldoor van achter de schermen zeer bepaald bestuurd werd door het H. V. A. W. V. en een groep kundige helpers onder zijn leiding.

Zooals ik reeds gezegd heb, heeft de bouwkunst een krachtige uitwerking op het bewustzijn der menschen, want zij is een der middelen welke door de Witte Loge gekozen zijn om invloed te oefenen op de ontwikkeling der verschillende volken volgens het plan van den Opperbouwmeester des Heelals. Om de beteekenis van den Gothischen stijl te begrijpen, moeten wij een oogenblik een belangrijk feit der occulte geschiedenis beschouwen, namelijk dat wat technisch aan bestudeerders bekend is als de cyclische verandering van Straal. De zeven stralen, of typen van het goddelijk bewustzijn en de goddelijke werkzaamheid — tot één waarvan alle levende dingen behooren — beïnvloeden de wereld om beurten, en deze cyclische verandering veroorzaakt de wijzigingen in het aspect der dingen, welke opgemerkt kunnen worden naarmate de eene eeuw op de andere volgt.

Elk wortelras en onderras moet zijn eigen bijzondere eigenschappen ontwikkelen. Het vijfde wortelras, waartoe wij zelf behooren, is — als geheel — bezig het verstand te ontwikkelen, doch elk zijner onderrassen moet eveneens een eigenschap aankweeken. Het vierde of Keltische onderras had te maken met de

x) Cotterill: History of Art, Dl. I, blz. 278.

BIJDRAGEN DER VRIJMETSELARIJ

14