is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdragen uit de geschiedenis der vrijmetselarij

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wijzen of van bespiegelende Vrijmetselarij zooals wij haar heden kennen, vóór de grondvesting der GrootLoge van Londen in 1717, en dat het bespiegelende rituaal aan Engeland ontleend was na die gebeurtenis. Er is geen getuigenis waaruit aangetoond wordt dat de Loge Kilwinning (de tweede Loge in Schotland volgens de „Schaw-Statuten"), welker bestaande notulen teruggaan tot 1642, ooit gewerkt heeft in andere graden dan die welke tot de Blauwe Vrijmetselarij behooren, hetzij vóór of na het vormen der Groot-Loge.

Een Gewezen Meester van de Loge Canongate Kilwinning vestigt mijn aandacht op een ernstige vergissing, welke ik maakte in Het Verborgen Leven in de Vrijmetselarij (blz. 106), toen ik die historische Loge beschreef als gegrondvest in 1723. Hij zegt:

„De Loge Canongate Kilwinning No. 2 verkreeg een Charter van de Moeder-Loge te Kilwinning in Ayrshire (thans bekend als „Lodge Mother Kilwinning No. 0"), gedagteekend 20 December 1677, wat in de notulen der Kilwinning Loge op dien datum werd aangeteekend."

De geschiedenis der Loge verhaalt ons:

„In het begin van de achttiende eeuw telde de Loge onder haar leden de meest vooraanstaande edellieden en andere heeren van Schotland, die aan de zaak der Stuarts verknocht waren.

„De mislukte opstand van 1715 had ten gevolge dat degenen, die aan den dood op het slagveld ontsnapt waren, verbannen werden; in de in die tijden heerschende verwarring gingen al de oude verslagen der Loge verloren of werden zij vernietigd, en thans is er geen spoor meer van te vinden. Eindelijk kwamen de overlevenden — een kleine doch getrouwe groep — bijeen ongeveer in het begin van 1735 en hervatten zij de vergaderingen."