is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdragen uit de geschiedenis der vrijmetselarij

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vrijmetselaars te York, uit welke stad de graad in Dublin werd ingevoerd. Verder, dat deze in Londen „korten tijd eerder" bekend was en toegepast werd, en dat de leden ervan waren: „een georganiseerde vereeniging van mannen, die den voorzitterszetel bekleed hadden."1)

Wij hebben reeds gezien, dat in den ouden tijd de „Royal Arch" verbonden was met den 3°, zooals de „Mark" graad het met den 2° was. Deze beide onderdeden van het ceremonieel schijnen begrepen geweest te zijn in die verzameling overleveringen welke Anderson in 1717 of daaromtrent bereikte, en het schijnt ook, dat er sedert onheuglijke tijden in sommige Loges in 't geheim mee gewerkt werd, doch zij blijken niet door de Groot-Loge uitdrukkelijk goedgekeurd te zijn. De eerste vermelding naar buiten van den „Mark" graad komt voor in het notulenboek van een „Royal Arch" Kapittel te Portsmouth in 1769.2) Een zorgvuldig bestudeeren der bestaande ritualen van deze beide graden toont aan, dat in de Engelsche, de Schotsche en de Iersche werkwijzen belangrijke verschillen bestaan, en het is duidelijk dat ook in deze gevallen vele soorten overlevering doorgegeven zijn. Br. A. E. Waite maakt melding van een rituaal van de „Old York Mark Lodge" dat hij bezit, dat bijna volkomen afwijkt van al onze tegenwoordige werkwijzen.3) Het is niet moeilijk een verklaring te vinden voor de verschillen in het rituaal tusschen de „Ouden" en de „Modernen", wanneer wij rekening houden met het aantal en de verscheidenheid van de overleveringen welke door de eeuwen heen werden doorgegeven.

x) Aangehaald werk, blz. 199.

2) Idem, blz. 263.

s) A. E. Waite: Emblematic Freemasonry, blz. 62, noot.