is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdragen uit de geschiedenis der vrijmetselarij

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beruchtste rechtbank die ooit bestaan heeft: een verzameling van duivels in menschengedaante welke zich in afgrijselijken hoon het Heilig Officie der Inquisitie noemde, dat in dezen tijd de algeheele rechtspraak had in dit en in andere landen van Europa. De Tempeliers werden gruwelijk gemarteld, zoodat velen stierven, en de overigen bekenden in zeer bepaalde termen al wat de Kerk maar verlangde. De verhooren liepen in hoofdzaak over de beweerde loochening van Christus en spuwen op het kruis, en in de tweede plaats over eenige ernstige beschuldigingen van zedeloosheid. Het bestudeeren der getuigenissen toont de volkomen onschuld der Tempeliers aan evenals de duivelsche vindingrijkheid der dienaars van het Heilig Officie, die hen zonder voldoende verdediging of behoorlijke raadpleging van elkander gescheiden hielden en onder hen het gerucht verbreidden dat de Grootmeester aan den Paus bekend had, dat er in de Orde euvelen waren. De broeders werden gevleid, omgekocht en gefolterd j bekennen van misdaden welke zij nooit begaan hadden en met de meest duivelsche wreedheid behandeld.

Zoo was het „rechtdoen" van hen die in de Middeleeuwen den naam van den Heer van Liefde droegen; zoo was de erbarming welke betoond werd jegens Zijn trouwe dienaren, wier eenige misdaad hun rijkdom was, welke op wettige wijze was verworven voor de Orde en niet voor henzelf. Filips de Schoone verkreeg zijn geld, doch welk karma zou, zelfs in een duizendtal levens van lijden, ooit voldoende zijn voor zulk een verachtelijken ellendeling? De Roomsche Jverk heeft ongetwijfeld vele goede daden ten haren gunste, doch kunnen al deze bijeengevoegd ooit zulk een ongeloofelijke slechtheid uitwisschen?

De Paus wenschte de Orde te vernietigen en riep voor dat doel in 1311 een Concilie te Vienne bijeen,