is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdragen uit de geschiedenis der vrijmetselarij

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eenKomt met onze Zwarte Vrijmetselarij, welker hoogtepunt is wat wij nu den 30° noemen.

Het is niet moeilijk te zien hoe zulk een verwarring kon ontstaan, vooral bij hen die de innerlijke beteekenis der Egyptische leering niet ten volle begrepen en hoe een bijzonder en tijdelijk denkbeeld van wraak vermengd kon worden met de wijsgeerige leer omtrent de beteekenis van kwaad en vergelding en haar plaats in het goddelijke plan. Het zijn deze overleveringen van wraak welke, hoe weinig zij ook begrepen wor' °en grondslag uitmaken van het rituaal van onzen .30 , doch in den tegenwoordigen tijd bestaat de neiging de scherpe kanten zooveel mogelijk weg te nemen, alle gedachten aan wraak op het stoffelijk gebied uit te wisschen en zelfs, zooals in de Fransche riten, alle zinspelingen op de Tempeliers en het hun aangedane onrecht te schrappen.

Van andere stroomen, welke van de Orde van den iempel afkomstig heeten, wordt door haar hedendaagsche vertegenwoordigers beweerd dat zij echt zijn, doch zonder voldoenden grond. De Fransche „Ordre du 1 emple beweerde een rechtstreeksche afstamming van Jacques de Molay te bezitten en kwam ter staving van dit beweren voor den dag met het vermaarde Charter van Larmenius (dat gewoonlijk als een vervalsching wordt beschouwd); in ieder geval had de „Ordre du Temple" geen verband met de tegenwoordige Vrijmetselarij. De „Strikte Observanz" beschouwde toch nimmer, naar ik meen, al beweerde zij de opvattingen der Tempeliers te bestendigen, haar ritualen als van ouden oorsprong, want zij behooren blijkbaar tot de achttiende eeuw. De tegenwoordige Militaire en Geestelijke Orde der Tempelridders maakt geen aanspraak op een rechtstreeksche afstamming, al kan zij wel eenige echte overleveringen bevatten. Haar rituaal is prachtig en het schijnt een van die riten te