is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdragen uit de geschiedenis der vrijmetselarij

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Met auteurschap van deze vlugschriften is altijd een onderwerp van bespiegeling geweest. Zij zijn alle toegeschreven aan Johann Valentin Andrea, een beschaafden en bereisden Duitschen geleerde van de zeventiende eeuw, die veel belang stelde in geheime vereenigingen en een volgeling was der leerstellingen van Paracelsus. De bewijsgronden vóór en tegen zijn auteurschap zijn zeer knap door Br. A. E. Waite gegeven in zijn F^eal Histovy of the Rosictucians en in zijn onlangs verschenen werk The Bvotherhood of the Rosy Cross. Daarin heeft hij — al moge hij zich naar onze meening vergissen ten aanzien van het werkelijke doel en streven der oorspronkelijke Orde (welker bestaan hij ontkent) — toch een massa waardevolle feiten bijeengebracht, welke op de heele zaak veel licht werpen. Andrea erkent de Chymische Hochzeit, hoewel hij het een ludibrium of grap noemt. Naar zijn latere werken te oordeelen schijnt hij zich tegen de Orde van het Rozekruis gekeerd te hebben en een nieuw eigen Genootschap op touw gezet te hebben. Het is echter buitengewoon onwaarschijnlijk, dat Andrea de schrijver van de Fama en de Confessio was.

ze drie documenten verwekten een onbeschrijfelijken storm van nieuwsgierigheid in heel Europa. Vele studeerenden schreven open brieven met verzoek tot de Orde te worden toegelaten, onder uiteenzetting van hun bekwaamheden, doch geen dezer schijnt openlijk beantwoord te zijn. Een menigte vlugschriften verscheen, vooral in Duitschland, waarvan sommige het Genootschap aanvielen en andere het niet minder dapper verdedigden, terwijl tal van bedriegers opstonden die beweerden Broeders van het R. K. te zijn en de goedgeloovigen van hun overtollig geld ontlastten. De meest bekende van de tegenstanders der Rozekruiserij was Andreas Libavius van Halle, die drie verhandelingen tegen de Orde schreef, in de laatste