is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdragen uit de geschiedenis der vrijmetselarij

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

misten verklaren en verdedigen. Thomas Vaughan koesterde, hoewel hij niet een werkelijk lid der Vereeniging was, groote sympathie voor haar leerstellingen en vertaalde de Fama Fraternitatis en de Confessio in het Engelsch. Dan waren er: Robert Flood, een groote Engelsche Rozekruiser-wijsgeer, schrijver van het Tvactatus Apologeticus, het Tractatus Theologo-Philosophicus en andere werken; „Sincerus Renatus", of Samuel Richter, die in 1710 het merkwaardige werk uitgaf: Die wahrhaffte und vollkommene Bereitung des philosophischen Steins, der Brüderschafft aus dem Orden des Giilden- und Rosen-Creutzes, denen filiis doctrinae zum Besten publiciret; ten slotte de schrijver van de Secret Symbols of the Rosicrucians of the Sixteenth and Seventeenth Centuries, een zeldzaam boek, dat een aantal occulte platen bevat welke veel verborgen leering inhouden.

De Traditioneele Geschiedenis

der RoZEKRUISERS.

De traditioneele geschiedenis van Christian Rosenkreutz is vervat in de Fama Fraternitatis, doch zij kan klaarblijkelijk niet letterlijk worden aangenomen zooals zij er staat. Zij is duidelijk bedoeld een allegorische en mystieke beteekenis te hebben, zooals alle traditioneele geschiedenissen in de mystieke scholen, en hoewel enkele historische feiten wel in het samenstel ingeweven kunnen zijn, kunnen zij slechts ondergeschikt zijn aan de levende waarheid welke de schrijver wenschte mede te deelen. Origenes geeft in zijn De Principiis een duidelijke verklaring van het beginsel dat altijd in de Mysteriën werd toegepast:

,,Wanneer het ^A^oord vond dat dingen, welke volgens de geschiedenis verricht waren, aangepast konden worden aan deze mystieke beteekenissen, dan maakte