is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdragen uit de geschiedenis der vrijmetselarij

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

veel onderscheiding onder Frederik den Groote had gediend, kan wel den Doctor er toe hebben doen neigen deze merkwaardige documenten gereedelijker te aanvaarden.

De Omvorming te Charleston.

De tweede groote omvorming der hooge graden — hoewel op veel kleinere schaal dan de eerste — had te Charleston plaats vóór 1801. Wij vernemen uit de Citculav van Dr. Dalcho:

„Op den 31 sten Mei 1801 werd de Opperraad van den Drieëndertigsten Graad voor de Vereenigde Staten van Amerika met de „high honours" der Vrijmetselarij geopend door de Broeders John Mitchell en Frederick Dalcho, Souvereine Groot Inspecteurs-Generaal, en in den loop van het tegenwoordige jaar (1802) werd het geheele aantal Groot Inspecteurs-Generaal voltallig gemaakt, overeenkomstig de Groote Constituties. x) Zoo is het korte verhaal van de vorming van dat wat zich noemde de'' Moeder-Opperraad der Wereld", waaruit inderdaad alle andere Opperraden der wereld voortspruiten, uitgezonderd enkele overblijfselen van andere afstammingslijnen. Uit archieven in het bezit van den "Moeder-Opperraad" blijkt, dat tot den vooravond van zijn vorming de eenige graden waarin gewerkt werd de 25° van den Ritus van Volmaking waren.

De vorming van den nieuwen Ritus werd ingegeven en geleid door het H. V. A.^V.V. Zelf en de bijkomende acht graden welke toen verschenen, waren niet anders dan herschikkingen van de oude vijfentwintig graden van den Ritus van Volmaking. Nu meergevorderde ego's in het bezit der graden gekomen waren, kon

i) Aangehaald in Mackey's Encyclopaedia. Onderwerp: Supreme Council.