is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdragen uit de geschiedenis der vrijmetselarij

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en vrouwen gelijkelijk open stond, tot een machtige kracht tot heil van de wereld gemaakt zou kunnen worden en destijds van Mej. Deraismes het aanbod had ontvangen haar in te wijden, vernam later van Mej. Arundale van het voortbestaan der Orde en liet zich toen te Parijs inwijden. Later werd zij benoemd tot Vice-President Grootmeester van den Opperraad en Gedeputeerde voor Groot-Brittanje en Onderhoorigheden. De eerste Loge der Gemengde Vrijmetselarij werd door de Grootofficieren van den Opperraad in September 1902 te Londen gewijd onder den titel ,,Human Duty", No. 6".1)

Door het aanvaarden der leiding van de Orde in het Britsche Rijk door Dr. Annie Besant werd de rechtstreeksche verbinding tusschen de Vrijmetselarij en de Groote Witte Loge, welke steeds er achter heeft gestaan (al is het meerendeel der Bb. hiervan volkomen onkundig), weder hersteld, en het H.V.A. W.V. stelt persoonlijk een levendig belang in haar ontwikkeling. De oude Engelsche en Schotsche successie van Geïnstalleerde Meesters, Geïnstalleerde ,,Mark Meesters en Geïnstalleerde Eerste Principalen van den „Holy Royal Arch" van Jeruzalem werd in de Gemengde Vrijmetselarij gebracht door Bb. van de mannelijke Grootmachten die er sympathiek tegenover stonden, en deze graden maken thans deel uit van de werkwijzen van onze Britsche Gemengde Vrijmetselarij.

De Ritualen der Gemengde Vrijmetselarij.

In 1916 werd, op last van het H. V. A. W.V., het rituaal der Blauwe graden definitief herzien in overeenstemming met hun oude occulte beteekenis, daar dit rituaal gegrond is op de Engelsche en Schotsche

*) Aangehaald werk, blzn. 25 v.v.